Oznamovací povinnost příjmů plynoucích do zahraničí čeká další legislativní změna

6. listopadu 2023 | Doba čtení: 1 Min

Další z oblastí, které jsou součástí konsolidačního balíčku, konkrétně pak návrhu novely zákona o daních z příjmů, jsou pravidla k formuláři Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí.

U příjmů plynoucích daňovému nerezidentovi ze zdrojů na území ČR, které jsou od daně v ČR osvobozeny nebo o kterých mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění stanoví, že nepodléhají zdanění v ČR, dochází ke zúžení okruhu oznamovaných příjmů pouze na příjmy z licenčních poplatků, podílů na zisku včetně jiných typů příjmů z držby kapitálového majetku (vypořádací podíly aj.) a úroků z úvěrových finančních nástrojů. Minimální hranice pro oznámení daného příjmu ve výši 300 tis. Kč v daném kalendářním měsíci se nově aplikuje pouze na příjmy z úroků, ostatní druhy příjmů se budou oznamovat bez ohledu na částku. Plánovaná účinnost těchto pravidel je od 1. ledna 2024, přičemž bude možné je aplikovat již na oznámení za rok 2023.

U všech příjmů, které podléhají srážkové dani v ČR, zůstávají oznamovací povinnosti beze změny jako dosud.

Kontaktní osoba