Oznamovací povinnost osvobozených příjmů fyzických osob

7. března 2024 | Doba čtení: 2 Min

Jedná se o povinnost zavedenou od 1. ledna 2015 a týká se příjmů nad 5 mil. Kč, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Výjimkou z oznamovací povinnosti jsou osvobozené příjmy, ke kterým došlo na základě skutečností, které správce daně může zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ačkoliv se limit 5 mil. Kč posuzuje jednotlivě, není vždy jednoznačné, jaká kritéria pro takové posouzení jsou relevantní a co se má za jednotlivý příjem považovat. O jednom z osvobozených příjmů z roku 2016, za jehož neoznámení finanční správa vyměřila pokutu ve výši necelých 1,6 mil. Kč, bylo rozhodnuto Nejvyšším správním soudem ČR (dále „NSS“) v říjnu 2023.

Z rozhodnutí NSS, co se rozumí jednotlivým příjmem

Jednalo se o darování několika podílových listů mezi manželi, které byly osvobozené od zdanění. Celková hodnota takto převedených podílových listů činila necelých 16 mil. Kč, přičemž každý jednotlivý podílový list nepřekročil hodnotu 5 mil. Kč, a tudíž obdarovaná manželka vyvodila závěr, že ani jeden z podílových listů nesplňuje podmínky pro oznamovací povinnost a není potřeba tento příjem oznamovat.

Podle NSS se jednalo o bezúplatný převod (dar) sice několika podílových listů, ten však byl učiněn

  • na základě jednoho právního titulu,
  • v jeden čas,
  • mezi stejnými osobami
  • a se stejným záměrem.

Tudíž se jedná o jednorázový převod majetku, který je celý posuzován jako jednotlivý příjem. Není rozhodujícím kritériem, zda hodnota některého z dílčích podílových listů tuto hranici překročila, či nikoliv.

Lhůta pro podání oznámení o osvobozených příjmech za rok 2023

Obecně platí, že nejzazší lhůta pro podání oznámení osvobozených příjmů je shodná s lhůtou pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem byl obdržen.

Za rok 2023 se tedy konkrétně jedná o následující lhůty:

  • do 2. dubna 2024, popř. do 2. května 2024, pokud podáváte daňové přiznání elektronicky,
  • nebo do 1. července 2024, pokud podáváte daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce.

I když nemáte povinnost podávat daňové přiznání (např. máte pouze příjmy ze zaměstnání), pak vám končí lhůta pro podání oznámení o osvobozených příjmech obdržených v roce 2023 dnem 2. dubna 2024.

Kontaktní osoba