Otázky a odpovědi v souvislosti s koronavirem číslo 16

15. června 2020 | Doba čtení: 4 Min

Liberační balíček III

  • Znovu prodloužen termín pro podání daňových přiznání na daň z příjmů

Ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 bylo zveřejněno další rozhodnutí ministryně financí, kterým promíjí příslušenství daně. Z toho vyplývá možnost pro poplatníky daně z příjmů právnických a fyzických osob podat daňové přiznání za kalendářní rok 2019 „beztrestně“ až do 18. srpna 2020 a do stejného data také zaplatit dlužnou daň.

Toto nové prominutí se netýká poplatníků, pro které je příslušným správcem daně Specializovaný finanční úřad. Pokud by potřebovali posunout termín podání, musí standardně podat žádost o prodloužení lhůty správci daně.

Další důležité prominutí sankce se týká oznámení poplatníků o osvobozených příjmech, také do 18. srpna 2020.

  • Prodlouženo osvobození od DPH

Ve stejném finančním zpravodaji je uvedeno rozhodnutí ministryně financí, na jehož základě dochází k prodloužení období, po které je prominuta DPH z bezúplatného dodání:

– základních ochranných prostředků, vybraných lékařských prostředků (např. roušek a ústenek, respirátorů, ochranných brýlí, masek a štítů, testovacích souprav COVID-19) a surovin a materiálu určeného pro výrobu uvedeného;

– surovin a materiálu určeného pro výrobu dezinfekčních prostředků plátcům, kteří disponují oprávněním na výrobu předmětných prostředků (např. pro výrobu alkoholových roztoků, peroxidu vodíku a dalších dezinfekčních prostředků).

Původně byla prominuta DPH z bezúplatného dodání uvedeného zboží do konce nouzového stavu. Nově je daň z těchto dodávek prominuta až do 31. 7. 2020, rozhodující je přitom okamžik vzniku povinnosti přiznat daň.

Možnost uplatnění daňové ztráty zpětně

V legislativním procesu je novela zákona o daních z příjmů, která přináší možnost uplatnění daňové ztráty zpětně. Tento nový princip jsme Vám již přiblížili v mimořádném newsletteru č. 6. Nejdůležitější novinky, které obsahuje současný návrh zákona, jsou:

a) možnost uplatnění odhadované ztráty roku 2020 již v daňovém přiznání za rok 2019;

b) maximální výše uplatněné ztráty zpětně v souhrnné výši 30 mil. Kč.

Co nás tedy v nejbližších dnech čeká, se pokusíme přiblížit na několika variantách možného uplatnění ztráty před skončením roku 2020 v odhadované výši.

Budeme nejprve vycházet z příkladu, kdy za zdaňovací období roku 2019 poplatník daně z příjmů právnických osob ještě nepodal řádné daňové přiznání.

  • V připraveném řádném daňovém přiznání za rok 2019 vykazuje poplatník základ daně ve výši 40 mil. Kč.
  • Poplatník předpokládá, že rok 2020 u něho skončí ztrátou, kterou podle jeho odborného odhadu očekává ve výši 20 mil. Kč
  • Poplatník může v řádném daňovém přiznání za rok 2019 snížit svůj základ daně o očekávanou daňovou ztrátu roku 2020.
  • Poplatník za rok 2019 tak zaplatí daň ve výši 3,8 mil. Kč (tedy 19 % z 20 mil. Kč).

Pokud poplatník za kalendářní rok 2019 již řádné daňové přiznání podal, může dodatečně uplatnění odhadované ztráty uplatnit v dodatečném daňovém přiznání, které podá po nabytí účinnosti novely zákona.

V roce 2021 podá pak poplatník standardně daňové přiznání na daň z příjmů, ve kterém zjistí, že jeho skutečná daňová ztráta za 2020 dosáhla částky i) 8 mil. Kč, ii) 25 mil. Kč, iii) 50 mil. Kč.

Ad i)

Pokud jeho skutečná daňová ztráta za rok 2020 bude nižší než ta, kterou si uplatnil odhadem, tak mu vznikne povinnost podat dodatečné daňové přiznání na rok 2019, kde musí zvýšit svůj základ daně o částku 12 mil. Kč (odhad ztráty 20 mínus skutečnost 8), musí doplatit daň z příjmů a úrok z prodlení z dlužné daně.

Ad ii)

Pokud jeho skutečná daňová ztráta za rok 2020 bude vyšší (25) než ta, kterou si uplatnil odhadem v roce 2019 (20), má možnost podat dodatečné daňové přiznání na rok 2019, a snížit tak svůj základ daně roku 2019 o dalších 5 mil. Kč. Vznikne mu přeplatek na dani (19 % z 5 mil. Kč), a získá tedy zaplacenou daň ve výši 950 tis. Kč zpět.

Ad III)

Pokud jeho skutečná daňová ztráta za rok 2020 bude přesahovat částku 30 mil. Kč, pak může postupem popsaným v ad ii) získat zpět od státu daň ještě z uplatnění ztráty 10 mil. Kč (limit 30 mínus již uplatněných 20 jako odhad), a to dodatečným daňovým přiznáním za rok 2019.

Část ztráty, která přesahuje limit 30 mil. Kč, bude moci uplatnit do budoucna, tedy v 5 zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období roku 2020.

Jsme připraveni vám pomoci s aplikací nových ustanovení týkajících se daňových ztrát ve vašich konkrétních podmínkách.

Kontaktní osoba