Otázky a odpovědi v souvislosti s koronavirem číslo 13

12. května 2020 | Doba čtení: 5 Min

Stát přispěje na nájemné podnikatelům

Vláda schválila dne 4. května 2020 záměr Ministerstva průmyslu a obchodu přispět formou dotačního programu podnikatelům, na které dopadla restriktivní preventivní opatření vlády, na úhradu nájmů za provozovny.

Podnikatelé, jejichž provozovny zasáhla koronavirová krize, mohou dostat od státu příspěvek na nájem, který mají platit v období mezi 1. dubnem a 30. červnem. Schválený záměr počítá s tím, že stát přispěje podnikatelům postiženým v souvislosti s koronavirem částkou ve výši 50 % původně sjednaného měsíčního nájmu za předpokladu, že pronajímatel poskytne slevu z celkového nájmu 30 %. Nájemce tak bude hradit zbylých 20 %.

Jedná se o speciální dotační program COVID – Nájemné. Výše podpory pro jednoho příjemce by byla omezena v souladu s platnými  evropskými regulemi na maximálně 20 milionů korun.

Součástí žádosti o státní příspěvek musí být dodatek k nájemní smlouvě, v němž se pronajímatel zaváže ke slevě ve výši 30 % měsíčního nájmu. Žadatel bude muset také prokázat, například výpisem z účtu, v jaké výši platil nájemné před koronavirovou krizí.

Úleva se bude vztahovat na všechny firmy, které byly kvůli vládním opatřením odstaveny od provozu a musely platit komerční nájem. Týkat se bude jak podniků, které zůstaly kvůli vládním opatřením zcela uzavřeny, tak těch, které prodávaly přes výdejní okénko nebo e-shop.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a změny v dani z příjmů fyzických osob

Vláda schválila návrh zákona, kterým se ruší zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Na první pohled to vypadá jako dobrá zpráva, ale je dobré si dočíst návrh zákona až do konce.

Poněkud složitý je náběh právní úpravy, protože tuto daň nemusí platit nabyvatel již v roce 2020, přestože daň z nabytí nemovitých věcí bude zcela zrušena až od 1. ledna 2021.

Nová právní úprava bude totiž zprošťovat od daně z nabytí nemovitých věcí též transakce, kdy k provedení vkladu do katastru nemovitostí došlo již od prosince 2019, případně k nabytí vlastnického práva došlo již od prosince 2019, pokud daná nemovitá věc není evidována v katastru nemovitostí.

V roce 2020 si však nabyvatel (zejména to je relevantní pro fyzické osoby) bude moci zvolit, zda dobrovolně bude chtít daň z nabytí nemovitých věcí zaplatit. Proč by to dělal? Například proto, aby na něho nedopadla některá ustanovení, která jsou doprovodná a přináší změny do daně z příjmů fyzických osob.

Z důvodu návaznosti na daň z příjmů se poplatníkům daně z nabytí nemovitých věcí dává možnost zvrátit zánik daňové povinnosti tím, že výslovně správci daně sdělí, že tato zaniknout nemá. Toto sdělení se zásadně činí ve lhůtě pro podání daňového přiznání, resp. do 30 dnů ode dne následujícího po vyhlášení novely ve sbírce zákonů, pokud toto datum nastane později.

Zrušení odpočtu úroků z úvěrů poskytnutých pro bytovou potřebu

Návrh novely zákona obsahuje zrušení ustanovení § 15 odst. 3 a 4 zákona o daních z příjmů, které umožňuje odpočet úroků z úvěrů přijatých na pořízení bytové potřeby.

Navrhovaná změna se nicméně bude týkat až poplatníků, kteří své úvěry uzavřou od 1. ledna 2021. Na staré úvěrové vztahy poskytnuté před tímto datem (včetně jejich refinancování) se použije dosavadní právní úprava, tj. takovým poplatníkům bude nadále umožněno uplatnit nezdanitelnou část základu daně podle stávajícího § 15 odst. 3 a 4 zákona o daních z příjmů.

Speciální režim je však navržen pro ty poplatníky, kteří nevyužijí možnost uplatnit daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2020. Jak bylo uvedeno výše, bude na volbě poplatníka, zda mu daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí vznikne, či nikoliv. Jeho rozhodnutí však ovlivní možnost odečítat si od základu daně úroky zaplacené ve zdaňovacím období roku 2020 a následujících z úvěrů přijatých na pořízení bytové potřeby. Zanikne-li mu tato povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí, na pořízení dané nemovité věci již nebude možné uplatňovat odpočet podle § 15 odst. 3 a 4 zákona o daních z příjmů. Nezanikne-li mu, bude poplatník postupovat podle dosavadního režimu.

Prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje

V souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí se navrhuje rovněž prodloužení lhůty pro tzv. časový test u příjmů z prodeje těch nemovitých věcí, které byly pořízeny z jiného důvodu než pro potřebu vlastního bydlení, a to ze stávajících 5 na 10 let (původní návrh zákona obsahuje lhůtu 15 let).

Navrhované prodloužení časového testu se nedotkne osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, ve kterých má prodávající bydliště, nebo kdy takovou nemovitou věc poplatník prodá a koupí jinou nemovitou věc, ve které bude bydlet, např. z důvodu získání práce v jiném místě nebo nutnosti většího domu či bytu pro rozšiřující se rodinu (stávající § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů). Dále se též nedotkne nemovitých věcí nabytých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Speciální režim bude navržen pro ty poplatníky, kteří využijí v roce 2020 možnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí. Jak bylo uvedeno výše, bude na volbě poplatníka, zda mu daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí vznikne, či nikoliv. Jeho rozhodnutí však ovlivní podmínky osvobození příjmu z případného budoucího prodeje nemovité věci, tj. zda se uplatní časový test 5 let, nebo nový prodloužený test (10 nebo 15 let). Zanikne-li mu tato povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí, na danou nemovitou věc se již bude aplikovat prodloužený časový test. Nezanikne-li mu, bude poplatník postupovat podle dosavadního režimu.

Kontaktní osoba