Otázky a odpovědi v souvislosti s koronavirem číslo 1

18. března 2020 | Doba čtení: 9 Min

V souvislosti se současnou, zcela bezprecedentní, situací vydalo Ministerstvo financí „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události“ (dále jen „Rozhodnutí ministryně financí“). Zároveň se na stránkách Finanční správy můžeme dočíst, že „daňoví poplatníci mohou očekávat vstřícný přístup Finanční a Celní správy“. Doufejme, že nezůstane pouze u tohoto kroku a můžeme očekávat další rozšíření opatření, kterými stát pomůže podnikatelům rychle a konkrétně.

Připravili jsme pro Vás několik odpovědí na otázky, které se v oblasti daní, účetnictví a financí aktuálně objevují. V následujících dnech pak budeme s ohledem na vývoj situace připravovat aktualizaci a pokračování tohoto speciálního Newsletteru a doufáme, že informace budou pro Vás užitečné.

Jsme si plně vědomi ekonomických ztrát, které mnozí naši klienti utrpí v souvislosti s pandemií koronaviru. Proto nabízíme všem klientům, že v případě jejich zájmu budeme poskytovat speciální poradenství v souvislosti s minimalizací škod souvisejících s pandemií koronaviru za sníženou jednotnou hodinovou sazbu 80 EUR / 2 000 Kč, a to do konce dubna 2020.

1. V pondělí jsme zaplatili zálohu na daň z příjmů. Můžeme požádat finanční úřad o vrácení této platby zpět?

Ano. Správce daně může rozhodnout nejen o snížení výše zálohy, ale i o zrušení povinnosti zálohy platit, a to jak do budoucna, tak i zpětně. Základním kritériem při rozhodování o snížení záloh či o jejich zrušení by mělo být stanovení záloh v takové výši, aby pokryly předpokládanou celkovou daň. Relevantním důvodem pro povolení zrušení nebo snížení záloh je snížení ekonomické výkonnosti, kterou lze v tuto chvíli v mnoha odvětvích očekávat. Vzhledem k tomu, že záloha zaplacená k 15. 3. 2020 je záloha na daňovou povinnost roku 2020 (nikoliv 2019), musíme v odůvodnění doložit, že v roce 2020 nebudeme mít důvod pro zálohování daně, protože nepředpokládáme daňovou povinnost, resp. předpokládáme ji výrazně nižší. Pokud správce daně rozhodne o prominutí (zrušení) povinnosti platit i již zaplacenou zálohu, lze požadovat vrácení této platby zpět prostřednictvím žádosti o vrácení přeplatku.

2. Jsme právnická osoba s termínem podání daňového přiznání 1. 4. 2020. Můžeme si posunout termín podání do 1. 7. 2020 bez žádosti?

Ano. V souladu s Rozhodnutím ministryně financí není nutno o posunutí termínu individuálně žádat. Nemění se zákonný termín podání, ale Rozhodnutím ministryně financí se promíjejí veškeré sankce, pokud bude přiznání podáno a daň zaplacena do 1. 7. 2020. Upozorňujeme, že daň (peníze) musí být už 1. 7. 2020 na účtu správce daně.

3. Jsem fyzická osoba s termínem podání daňového přiznání 1. 4. 2020. Z podání přiznání mi vznikne přeplatek. Mohu podat přiznání v termínu 1. 4. 2020?

Ano, protože se nemění zákonný termín podání daňového přiznání (pouze jsou prominuty sankce související s pozdním podáním přiznání), je ve Vašem případě vhodné podat přiznání v termínu. Nezapomeňte v přiznání vyplnit údaje o bankovním účtu, kam má být přeplatek vrácen, a toto podepsat. Přeplatek by měl být vrácen ve standardní lhůtě 30 dní.

4. Jsme právnická osoba a máme hospodářský rok, který skončil v září 2019. Zákonný termín pro podání daňového přiznání máme 1. 4. 2020. Můžeme si také posunout termín podání do 1. 7. 2020?

Rozhodnutí ministryně financí výslovně promíjí sankce za pozdní podání daňových přiznání, které mají zákonnou tříměsíční lhůtu po ukončení zdaňovacího období. Vy postupujete při podání daňového přiznání podle ustanovení, které tříměsíční lhůtu prodlužuje na šestiměsíční zákonnou lhůtu. Vzhledem k tomu, že Rozhodnutí ministryně financí na toto ustanovení neodkazuje, domníváme se, že na Vás tato úleva nedopadá.

5. Blíží se termín podání přiznání k DPH za únor. Je možné podat přiznání a kontrolní hlášení později?

Termíny podání přiznání DPH a KH zůstávají beze změny, ale budou promíjeny sankce za pozdější podání. Pokud se podá KH po lhůtě, tak bez výzvy finančního úřadu bude automaticky (bez žádosti) prominuta pokuta za nepodání KH ve výši 1.000 Kč, pokud povinnost k její úhradě vznikla za období od 1. 3. do 31. 7. 2020.

O prominutí ostatních pokut za pozdní podání KH (10.000, 30.000 nebo 50.000 Kč) je nutné požádat individuálně. Prokázat souvislost s koronavirem asi nebude v dnešní době problém.

Pokuta za pozdní podání přiznání bude automaticky prominuta v případě, kdy bude povoleno posečkání, příp. splátkování daně, nebo bude alespoň částečně prominut úrok z prodlení.

6. Blíží se termín podání přiznání k DPH za únor. Jsme schopni podat přiznání, ale nemáme na zaplacení daňové povinnosti. Jak máme postupovat?

Z tohoto důvodu je možné požádat o posečkání úhrady daně či o splátkování daně. Finanční úřad by měl o takové žádosti rozhodnout do 30 dnů ode dne jejího podání. Pokud se o posečkání či splátkování nepožádá nebo jej finanční úřad nepovolí a DPH zaplatím pozdě, můžu požádat o prominutí úroku z prodlení. Všechny žádosti (o posečkání, o splátkování nebo o prominutí úroku z prodlení) jsou bezplatné, pokud budou podány do 31. 7. 2020. Aby byla jakákoliv z těchto žádostí úspěšná, je potřeba prokázat souvislost s koronavirem.

7. Jsme vlastníci obchodního centra a máme s jednotlivými obchodníky sjednány nájemní smlouvy, dle kterých fakturujeme měsíční nájemné. Vzhledem k současné situaci očekáváme, že nájemníci nebudou schopni platit nájemné ve sjednaných termínech. Jaké jsou možnosti posunutí splatnosti DPH, kterou bychom měli z těchto nájmů odvádět?

Domníváme se, že v úvahu připadají některé z níže uvedených možností:

  1. Pokračovat podle nezměněných nájemních smluv a v případě očekávaného výpadku příjmů podat individuální žádost na posečkání platby nebo splátkování DPH.
  2. Dodatkem k nájemní smlouvě lze sjednat změnu obchodních podmínek ve smyslu ceny nájemného, tj. snížení nájemného, období rent free apod. Sleva poskytnutá před uskutečněním zdanitelného plnění snižuje základ daně, sleva poskytnutá po uskutečnění zdanitelného plnění je důvodem pro vystavení opravného daňového dokladu na snížení základu daně a daně.
  3. Dodatkem k nájemní smlouvě by v některých případech bylo možné sjednat i změnu sjednaného dílčího plnění, tedy změnit např. měsíční nájemné na čtvrtletní/pololetní, což by posunulo splatnost nájemného i povinnost přiznat daň. Pokud je však poskytováno plnění po dobu delší než 12 měsíců, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.

8. Jsme vlastníci velkého obchodního centra a připravujeme se na EET z důvodu prodeje dárkových poukázek od 1. 5. 2020. Je pravda, že se tento termín posune?

Podle tiskové zprávy Ministerstva financí není plánován legislativní posun termínu, ale je vyhlášeno tříměsíční toleranční období, které se bude týkat všech podnikatelů spadajících do závěrečné fáze elektronické evidence tržeb účinné od 1. května. Po tuto dobu bude dle tiskové zprávy „Finanční a Celní správa maximálně tolerantní k případným zjištěním. Bude plnit výhradně poradní funkci a nebude udělovat žádné sankce, pokud se nově evidující podnikatel nezvládl na evidenční povinnost včas připravit“.

9. Jaká je odpovědnost státu za škodu podle krizového zákona a jak lze nárok uplatnit?

Jde sice o právní otázku, ale pokusíme se na ni alespoň rámcově odpovědět. Podle krizového zákona je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, a nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká.

Z dřívější judikatury Nejvyššího soudu ČR vyplývá, že počátek běhu subjektivní doby nezávisí na tom, zda a kdy si poškozený opatří dostatek důkazů nebo kdy se vytvoří pro něj příznivější procesní situace k tomu, aby skutkové okolnosti, o nichž již má vědomost, mohl v soudním řízení prokázat, a nezávisí ani na průběhu či výsledku jednání nebo soudního sporu, který vede s pojišťovnou o výplatu pojistného plnění.

Krizový zákon nevymezuje organizační složku státu příslušnou za stát vystupovat v řízení o nároku podle tohoto právního předpisu, proto je podle právních výkladů třeba jednat s Ministerstvem vnitra ČR (které je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém). Právníci obvykle z procesní opatrnosti doporučují uplatnit (při pochybách) písemně nárok u více orgánů krizového řízení, tj. nikoliv pouze u Ministerstva vnitra ČR. Po uplatnění nároku na náhradu škody u příslušného orgánu krizového řízení v prekluzivních lhůtách běží poškozenému obecná promlčecí lhůta (3 roky – subjektivní a 10 let objektivní podle občanského zákoníku) k uplatnění tohoto nároku u civilního soudu.

Rozsah škody je nutné vyjádřit v penězích – obvykle bude potřebné nárokovanou škodu vyčíslit na základě znaleckého posudku, který bude sloužit jako důkazní prostředek v soudním řízení (zejména v případě ušlého zisku). Znalecký ústav TPA Valuation & Advisory s.r.o. je připraven pro Vás vyčíslení škody zpracovat a dohodnout se na postupu s Vaším právním zástupcem v této věci, který by měl posoudit právní aspekty Vaší konkrétní situace.

10. S auditory a daňovými poradci z TPA máme domluven termín auditu a daňového ověření účetnictví a očekávali jsme, že jako v minulosti budou práce probíhat v naší společnosti. Jaký způsobem budou auditoři a daňoví poradci postupovat?

Naším cílem je, abychom audity i daňová ověřování, pokud to bude možné, prováděli v domluvených termínech. Pro ochranu našich klientů i našich pracovníků provádíme audity i daňová ověřování dálkovým způsobem. S předstihem vám sdělíme, jaké podklady budeme pro tyto práce potřebovat, a většina komunikace bude probíhat telefonicky, prostřednictvím e-mailů či video konferencí. Pro výměnu dat jsme připravili jejich úložiště, do kterého dostanete přístup a přes které lze data bezpečným způsobem sdílet.

V případech, kdy budete potřebovat s ohledem na personální komplikace způsobené koronavirovou krizí změny termínu, nás, prosím, co nejdříve kontaktujte, a my se pokusíme najít náhradní termín.

Kontaktní osoba