Oceňování nemovitostí: Nejen kvůli zákonným povinnostem, ale i pro interní potřeby a posouzení zhodnocení majetku

27. ledna 2023 | Doba čtení: 3 Min

Pro většinu z nás někdy nastane okamžik, kdy budeme potřebovat ocenit nemovitost. Těch důvodů může být celá řada. Znát hodnotu svého pozemku, bytu či domu, mít přehled o souvisejících ekonomických aspektech pro nejrůznější účely nám často ukládá zákon. Většinou je to však především v zájmu samotných vlastníků, aby mohli se svou nemovitostí co nejefektivněji nakládat a spravovat ji.

Ocenění nemovitosti je podle zkušeností naší znalecké kanceláře potřebné nejčastěji za účelem jejich prodeje, nákupu, majetkového vypořádání, daňových i účetních požadavků nebo v souvislosti s financováním. Většina vlastníků nemovitostí se s ním běžně setkává v podobě znaleckého posudku. Jedná se o důležitý dokument, který slouží nejen při ocenění nemovitostí, ale také v případech jako je převod majetku, ocenění technického zhodnocení nebo posouzení výše nájemného či úplaty za užívání nemovitosti. Některé zákony v těchto případech, které bývají v praxi navíc často spojené se soudními spory a arbitrážemi, jeho předložení dokonce vyžadují (např. insolvenční zákon, zákon o investičních společnostech a investičních fondech, zákon o přeměnách). V současné době, která je spojena s vysokou inflací a růstem cen, je na místě rovněž posoudit hodnotu nemovitostí v souvislosti se sjednaným pojištěním majetku, tj. zda hodnota majetku, na kterou je pojištěn, není podhodnocená a nehrozí tak nízké pojistné plnění při pojistné události.

Znalecký posudek někdy není vhodný. Ty nejnáročnější požadavky splňují expertní odhady podle RICS  

Pro velké nadnárodní společnosti, ale i mezinárodní investory, developery či banky, je požadovaným podkladem pro rozhodnutí ocenění v souladu s mezinárodními standardy. Nejčastěji pak v souladu s principy mezinárodní organizace RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors – Královský institut diplomovaných znalců). RICS je mezinárodní organizace, která má za cíl podporovat a prosazovat nejvyšší profesní standardy v oblasti nemovitostí. Založena byla v roce 1792 ve Velké Británii, v současnosti působí globálně včetně České republiky a sdružuje přes 134 000 členů.

V České republice doposud působí pouze několik firem regulovaných RICS, které díky své vysoké odbornosti a kvalitě poskytovaného poradenství v oblasti nemovitostí mohou tyto profesionální výstupy podle standardů RICS zpracovat. Od roku 2020 je jednou z nich také společnost TPA Valuation & Advisory. Díky tomuto členství klienti získávají jistotu, že dostanou kvalitní služby, které obstojí v mezinárodní konkurenci.

Tým specialistů TPA dokáže pomoci i v případech, kdy jsou vyžadovány expertní odhady, odborná stanoviska nebo indikativní ocenění. Při jejich vypracování minimalizují formální prvky s cílem zdůraznit obsahové stránky věci. Hodnotící zprávy a odborná stanoviska jsou pak nejčastěji využívána v případě potřeby posouzení určité dílčí oblast související s nemovitostmi. Hodnotící zpráva obsahuje vyhodnocení různých možných přístupů nebo postupů a doporučení volby nejvhodnější z nich.

Jaké služby v oblasti oceňování nemovitostí poskytujeme?

  • oceňování nemovitostí včetně majetkových práv
  • oceňování nemovitostních společností
  • posuzování výše nájemného či úplaty za užívání nebo služebnosti
  • stanovení výše škody v podobě skutečné škody a ušlého zisku
  • posuzování stavebních prací či náhrad
  • zpracování studií proveditelnosti či tržních analýz
  • ocenění technického zhodnocení nemovitosti
  • posouzení podmínek pro finanční asistenci
  • konzultace, stanoviska nebo také revize jiných ocenění
Kontaktní osoba