Obnovení dotačních programů COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady

14. prosince 2021 | Doba čtení: 3 Min

S ohledem na vývoj epidemické situace bychom Vás rádi upozornili na plánované spuštění nových výzev kompenzačních programů COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021.

Dne 22. 11. 2021 schválila vláda obnovení kompenzačních programů COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021. Dne 10. 12. 2021 aktualizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu informace o obou programech, konkrétně předpokládané výše kompenzací a podmínky, za kterých bude možné programy čerpat. Stejně jako u předchozích výzev se bude jednat o dva programy, z nichž si podnikatelé budou moci vybrat jeden bez možnosti vzájemné kombinace.

Rozhodným obdobím bude v případě obou kompenzačních programů 1. listopad až 31. prosinec 2021. Toto období může být případně prodlouženo dle aktuální situace a účinnosti restriktivních opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví. Výzvy kompenzačních programů budou vyhlášeny až následně po obdobích, ve kterých byla účinná restriktivní opatření, a žádat se bude stejně jako v minulosti přes informační systém MPO AIS.

COVID – Nepokryté náklady

Jak tomu bylo i u předchozích výzev programu COVID – Nepokryté náklady, i v tomto případě se za jednu z hlavních podmínek stanovuje pokles obratu v rámci podnikatelské činnosti žadatele v rozhodném období minimálně o 30 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Neměnnou podmínkou pak zůstává skutečnost, že se žadatel za rozhodné období nachází ve ztrátě.

Výše podpory:

  • V případě poklesu obratu o alespoň 30 %, ale méně než 50 % činí výše podpory 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období.
  • V případě poklesu obratu o alespoň 50 % činí výše podpory 70 % nepokrytých nákladů za rozhodné období.
  • V případě poklesu obratu mikropodniku (podniku, který za poslední uzavřené účetní období zaměstnával méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahovala 2 miliony EUR) o alespoň 80 % činí výše podpory 90 % nepokrytých nákladů za rozhodné období.

Podpora se poskytuje do maximální výše 30 mil. Kč na jednoho žadatele.

COVID – Nepokryté náklady bude možné v rámci stejného období kombinovat s podporou z programu Antivirus, souběh pak nebude možný s podporou z paralelního programu COVID 2021 či kompenzačním bonusem.

COVID 2021

I v případě programu COVID 2021 bude žadatel povinen prokázat, že v rámci jeho podnikatelské činnosti došlo k poklesu obratu za rozhodné období oproti srovnávacímu období alespoň o 30 %. Za srovnávací období se shodně jako v případě programu COVID – Nepokryté náklady bude považovat stejné období roku 2019.

Výše podpory:

  • V případě poklesu tržeb o více než 30 %, ale méně než 50 % bude podpora činit 300 Kč na jednoho zaměstnance v pracovním poměru; počet zaměstnanců je vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) za každý den, za který podnikatel o podporu žádá.
  • V případě poklesu tržeb o více než 50 % bude podpora činit 500 Kč na jednoho zaměstnance v pracovním poměru; počet zaměstnanců je vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) za každý den, za který podnikatel o podporu žádá.

Za zaměstnance se budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Ve všech případech platí podmínka, že uvedení zaměstnanci byli zaměstnanci žadatele a byli přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) ke konkrétnímu datu uvedenému ve výzvě.

Program COVID 2021 bude možné kombinovat s podporou z programu Antivirus týkající se stejného rozhodného období, ale nebude jej možné za stejné rozhodné období kombinovat s podporou z programu COVID – Nepokryté náklady či s kompenzačním bonusem.

Kontaktní osoba