Nový zákon o účetnictví – vedení účetnictví v cizí měně

27. ledna 2023 | Doba čtení: 3 Min

Jednou z nejčastěji zmiňovaných novinek, kterou obsahuje návrh zákona o účetnictví, je takzvaná možnost „účtování v eurech“. Ve skutečnosti se jedná o obecnou možnost účtování v cizí měně, pokud jde o tzv. funkční měnu účetní jednotky a ta se pro ni zároveň rozhodne. V návrhu zákona tuto pasáž najdete od § 55 dále.

Institut funkční měny vychází z Mezinárodního účetního standardu 21 (dále jen „IAS 21“), avšak pro účely nového zákona o účetnictví byl v některých aspektech modifikován. Funkční měnou se nazývá měna primárního ekonomického prostředí, v němž účetní jednotka vyvíjí svou činnost. Smyslem zavedení funkční měny do českého právního řádu je umožnit účetním jednotkám používat pro účetnictví měnu, která se shoduje s měnou, v níž účetní jednotka fakticky realizuje svou činnost a v níž probíhá většina jejích transakcí. To přispívá k zefektivnění vedení účetnictví po praktické stránce, kdy se sníží počet přepočtů a minimalizuje se vznik kurzových rozdílů.

Pro posouzení, zda měna, kterou se účetní jednotka rozhodla používat jako měnu funkční, naplňuje tento definiční znak, mohou být relevantní následující ukazatele:

  • podíl transakcí účetní jednotky provedených v dané měně vyšší než 50 %,
  • míra, jakou daná měna ovlivňuje ceny zboží a služeb účetní jednotky,
  • měna státu, jehož konkurenční prostředí a podmínky stanovené pro podnikání převážně ovlivňují ceny zboží a služeb účetní jednotky,
  • míra, jakou měna ovlivňuje mzdové a další náklady, které jednotka musí vynaložit při výrobě a prodeji zboží a poskytování služeb.

Další možný indikátor, který lze pro účely zjištění funkční měny posoudit, může představovat také to, v jaké měně jsou vytvářeny zdroje z finančních aktivit (např. dluhy a nástroje vlastního kapitálu) nebo v jaké měně jsou získávány příjmy ze zahraničních provozních činností.

Při posuzování, zda je daná měna funkční měnou účetní jednotky, vychází účetní jednotka jak z minulých účetních období, tak z předpokládaného vývoje účetní jednotky.

U nově vzniklé účetní jednotky, která nemůže vycházet z účetních informací za minulá účetní období, postačí, má-li reálný a prokazatelný předpoklad plynoucí z plánovaného vývoje činnosti této účetní jednotky. Prokázání splnění podmínek pro použití cizí měny leží na dané účetní jednotce.

Použití funkční měny jako měny účetnictví je právo, nikoliv jako povinnost, jako je tomu podle IAS 21. To znamená, že účetní jednotka, která splní materiální požadavky pro použití cizí měny jako měny funkční, nemusí tuto měnu nezbytně použít. Může se rozhodnout pro účely účetnictví používat českou měnu i přesto, že česká měna není měnou jejího primárního ekonomického prostředí, tj. měnou funkční.

Kontaktní osoba