Nový zákon o účetnictví – definice základních pojmů

3. března 2023 | Doba čtení: 4 Min

V novém zákoně o účetnictví najdeme definice základních pojmů v § 10. Nejprve se seznámíme s pojmy aktivum a podmíněné aktivum.

Aktivem se rozumí spolehlivě ocenitelný zdroj budoucího ekonomického užitku plynoucího účetní jednotce, který má účetní jednotka v důsledku minulé události pod svou kontrolou.

Podmíněným aktivem se rozumí potenciální zdroj budoucího ekonomického užitku plynoucího účetní jednotce, který bude aktivem, pokud bude potvrzen událostí nezávislou na účetní jednotce, a zdroj budoucího ekonomického užitku plynoucího účetní jednotce, který není aktivem z důvodu, že tento zdroj nelze spolehlivě ocenit.

Za výhodu je možno považovat, že předložený návrh zákona o účetnictví obsahuje ke každému paragrafu důvodovou zprávu, která pojmy vysvětluje a zasazuje do širšího kontextu. Z důvodové zprávy můžeme vybrat podrobnější vysvětlení těchto definic, které vycházejí z mezinárodních standardů finančního výkaznictví.

Aktivum je zdrojem ekonomických užitků, pokud účetní jednotku opravňuje nebo jí umožňuje například obdržet smluvní peněžní toky nebo jiné aktivum, získat peněžní prostředky prodejem aktiva nebo splatit dluh převodem aktiva. Dalším znakem je, že daný ekonomický zdroj je způsobilý vytvořit ekonomický užitek, jehož vznik je pravděpodobný.

K tomu, aby byl zdroj budoucího ekonomického užitku vykázán jako aktivum, musí být spolehlivě ocenitelný, protože v účetnictví je třeba každou položku vždy ocenit, určit její hodnotu v peněžních jednotkách. Pokud nelze zdroj spolehlivě ocenit, jedná se o podmíněné aktivum.

Důležitým předpokladem pro vznik aktiva je skutečnost, že ekonomický zdroj je pod kontrolou účetní jednotky v důsledku minulých událostí. Toto je důležité, aby se do rozvahy nedostaly budoucí dluhy a aktiva na základě pouhých smluvních ujednání.

Aktivem není jakýkoliv ekonomický zdroj budoucího ekonomického užitku. Účetní jednotka musí mít zdroj ekonomického užitku pod svou kontrolou a tyto užitky musí plynout účetní jednotce. Kontrolou se přitom rozumí „ekonomické vlastnictví“ aktiva, tj. schopnost účetní jednotky zabránit čerpání ekonomických užitků jinými subjekty, schopnost s nimi disponovat, nesení rizik z užívání aktiva a hrazení nákladů vzniklých z jeho užívání. Pojem vychází z IFRS, kde je kontrola definována jako schopnost ovlivnit užívání daného zdroje a získávat užitky, které z něho plynou, a schopnost zabránit ostatním v ovlivňování a užívání tohoto zdroje a získávání užitků, které z něj plynou. To znamená, že kontrolu má účetní jednotka tehdy, když může zamezit jiným v přístupu k ekonomickým užitkům, které plynou z tohoto aktiva.

Pojem „kontrola“ zapadá do celkového konceptu i vzhledem ke kontrole v holdingu. I zde má účetní jednotka pod „kontrolou“ užitky plynoucí z jí ovládaných dceřiných entit. Dalším příkladem mohou být patenty, kdy aktivem účetní jednotka disponuje (tzn. plynou jí užitky z tohoto aktiva) ještě před tím, než získá danou ochranu (právo). Kritériem tak nemusí být vždy vlastnické právo k věci. V případě, že účetní jednotka má pod kontrolou samotný zdroj budoucího ekonomického užitku, ale tyto užitky nepoplynou účetní jednotce, nejedná se o aktivum.

Podmíněnými aktivy jsou skutečnosti, které nenaplňují definici aktiva a nejsou tedy vykazované v rozvaze. Zároveň však v těchto případech existuje možnost, že se aktivem v budoucnu stanou. Mají určitý význam pro pochopení ekonomické situace účetní jednotky, a proto se uvádí v příloze účetní závěrky. Podmíněné aktivum vzniká jednak v případě, kdy je zdroj budoucího ekonomického užitku plynoucího účetní jednotce pouze potenciální a jeho vznik (a tedy vznik aktiva) záleží na tom, zda nastane událost, která není závislá na účetní jednotce, tedy kterou účetní jednotka nemůže ovlivnit. Může se jednat např. o situaci, kdy probíhá soudní řízení o pohledávce, takže to, zda se stane aktivem účetní jednotky, záleží na výsledku tohoto řízení. Dále se jedná o případ, kdy účetní jednotka má zdroj budoucího ekonomického užitku, ale ten není spolehlivě ocenitelný, a proto nemůže být uveden v rozvaze.

Podmíněná aktiva je tedy třeba stále sledovat, zda u nich nedojde k naplnění definice aktiva. V takovém případě musí být vykázána v rozvaze.

V další části našeho seriálu se zaměříme na dluhy, rezervy a podmíněné dluhy.

Kontaktní osoba