Nový zákon o dorovnávacích daních

2. června 2023 | Doba čtení: 2 Min

V květnu Ministerstvo financí zveřejnilo návrh nového zákona o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních skupin a velkých vnitrostátních skupin (Návrh). Cílem Návrhu je transpozice směrnice (EU) 2022/2523 o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v EU (Směrnice EU), o jejímž schválení jsme Vás informovali v březnovém vydání.

Vzhledem ke značné rozsáhlosti a komplexnosti Směrnice EU zvolili čeští zákonodárci formu nového samostatného zákona, který představuje 138 paragrafů, a dle důvodové zprávy se až na ustanovení, která upravují vztah s českým právním řádem, jedná o čistou transpozici Směrnice EU. Do 12. června 2023 probíhá připomínkové řízení.

V praxi se bude jednat o dvě samostatné přímé daně. První z nich je přiřazovaná dorovnávací daň, která se bude odvíjet od pravidla pro zahrnutí zisku a pravidla pro nedostatečně zdaněný zisk. Kromě toho pak ČR využila svého práva a transponovala do Návrhu také vnitrostátní dorovnávací daň. Dle předložených informací bude faktickým důsledkem vnitrostátní dorovnávací daně zajištění minimální úrovně zdanění v ČR konkrétní zdaňované skupiny.

Kromě toho, že lze hovořit o značné složitosti implementovaných pravidel, je třeba zdůraznit fakt, že se nebude formálně jednat o daně z příjmů ani o daně jim obdobné. Jak uvádí samotná důvodová zpráva, tyto daně budou svojí konstrukcí zcela svébytné. Vztah mezi novým zákonem o dorovnávacích daních a zákonem o daních z příjmu je explicitně upraven v tomto Návrhu. Součástí je také speciální úprava správy dorovnávacích daní, kdy lze dle důvodové zprávy subsidiárně aplikovat český daňový řád. Návrh by dle předložených informací neměl být v rozporu ani s platnými smlouvami o zamezení dvojího zdanění, která má ČR uzavřené s jednotlivými státy.

Plánovaná účinnost je nejpozději k 31. prosinci 2023. Toto datum je zároveň nejzazším termínem, kterým je ČR vázána, aby příslušnou implementaci dokončila.

Bližší obsahové seznámení s Návrhem či další legislativní vývoj můžete očekávat v dalších vydáních našeho newsletteru.

Kontaktní osoba