Nový nástroj řešení finančních obtíží: Preventivní restrukturalizace – možnost daňového odpisu pohledávky a oprava základu DPH

8. ledna 2024 | Doba čtení: 2 Min

Transpozice evropských předpisů[1] přinesla do českého prostředí formou nového zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci zcela nový nástroj k řešení finančních obtíží. Cílem institutu tzv. preventivní restrukturalizace je umožnit podnikatelům ve finančních nesnázích pokračovat v podnikání, resp. jim umožnit určitý „ekonomický restart“, a to prostřednictvím flexibilního nástroje s širokou paletou opatření. Rozdílem oproti řešení reorganizací podle insolvenčního zákona, která cílí na faktický úpadek podnikatele, je to, že preventivní restrukturalizace má úpadku podnikatele předcházet, a to bez zahájení insolvenčního řízení se všemi jeho důsledky (např. zveřejnění).

Současně s přijetím nového zákona o preventivní restrukturalizaci nabyl 23. 9. 2023 účinnosti také doprovodný zákon novelizující mimo jiné ustanovení zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty.

Preventivní restrukturalizace spočívá v tom, že dlužník vymezí okruh dotčených věřitelů a jejich pohledávky, které jsou zahrnuty do restrukturalizačního plánu, a v restrukturalizačním plánu stanoví restrukturalizační opatření. Jedním z nich může být restrukturalizace dlužníkových dluhů, v rámci které se může změnit obsah závazku (např. posunout splatnost) a některé dotčené dluhy mohou být i zcela nebo částečně prominuty. Pro takový případ bylo rozšířeno ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) ZDP o bod 7, dle kterého je možné daňově odepsat pohledávku za dlužníkem, který je v preventivní restrukturalizaci, pokud je pohledávka přímo dotčena restrukturalizačním plánem a zanikla prominutím dluhu podle účinného restrukturalizačního plánu. Na straně dlužníka se základ daně o výši prominutého dluhu zvyšuje.

Zákon o DPH upravil institut preventivní restrukturalizace obdobně jako institut reorganizace, tedy nikoliv v rámci ustanovení § 46 o nedobytných pohledávkách, ale přímo v rámci oprav základu daně dle § 42. Oprava základu daně jako samostatné zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné buď dnem účinnosti restrukturalizačního plánu podle zákona o preventivní restrukturalizaci, nebo dnem účinnosti rozhodnutí o zrušení účinnosti restrukturalizačního plánu podle zákona o preventivní restrukturalizaci.

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019 o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice (EU) 2017/1132 (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci).

 

Kontaktní osoba