Novela zákona o evidenci skutečného majitele

11. října 2022 | Doba čtení: 3 Min

1.1     Změna ve vymezení skutečného majitele

Dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon o ESM“). Proměnou prošla nejpodstatnější část zákona, a to vymezení skutečného majitele.

Doposud stálo vymezení skutečného majitele na dvou charakteristikách – vymezení koncového příjemce a osoby s koncovým vlivem. Toto členění, včetně použité terminologie, se ruší a je nahrazeno novým vymezením z AML směrnice.

Nové ustanovení zákona o ESM skutečného majitele definuje následovně: skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání.

Zásadní je přepracovaný § 4 zákona o ESM. Stanovuje, co se rozumí slovy v konečném důsledku vlastnit nebo kontrolovat v případě korporací. Toto ustanovení obsahově naplňuje pojem skutečného majitele. Je stanoveno několik skutečností, kdy každá z nich samostatně založí postavení skutečného majitele.

§ 4

(1) Korporaci v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání
a) má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %,
b) má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
c) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo
d) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky.

Hned písmeno a) je novinkou, protože skutečným majitelem bude ten, kdo má v korporaci podíl převyšující 25 %. Podílem se v případě obchodních korporací rozumí podíl na základním kapitálu. Přitom základní kapitál dosud při zkoumání skutečného majitele zohledňován nebyl, protože sám o sobě o vlivu ani prospěchu nevypovídá. Některé práva spojená s podílem totiž od něj mohou být oddělena.

1.2     Přizpůsobení zápisu novému zákonu

Podle přechodného ustanovení novely má Ministerstvo spravedlnosti do 1 měsíce od nabytí účinnosti zákona (tj. do 1. 11. 2022) zajistit, aby dosud propisovaná data byla aktualizována dle nových pravidel a aby došlo k průpisu skutečných majitelů u subjektů, které dosud evidenční povinnost neměly. Stejně tak by mělo dojít k automatickému přeznačení dat s ohledem na terminologické změny vyvolané novelou (zrušení pojmů koncový příjemce a osoba s koncovým vlivem).

Pro korporace, kde automatický průpis nefunguje, bude třeba provést aktualizaci ručně. Novela poskytuje na revizi zápisu 6 měsíců ode dne nabytí její účinnosti. Zápis by měl odpovídat novým vymezením do 1. 4. 2023. Tento benefit mají jen ty korporace, které doposud splnily svou evidenční povinnost. Pokud právnická osoba evidenční povinnost podle stávajících pravidel má (tj. nejde o osobu spadající pod režim § 7 zákona o ESM) a nesplnila ji, musí skutečného majitele nechat zapsat bez zbytečného odkladu po 1. 11. 2022.

Doporučujeme tedy, abyste prozkoumali, zda novelou nedochází ke změně ve vymezení vašeho skutečného majitele.

Kontaktní osoba