Novela zákona o DPH

8. června 2022 | Doba čtení: 4 Min

 

Navýšení obratu na 2 mil. Kč

V rámci novely ZDPH Ministerstvo financí navrhuje zvýšení limitu ročního obratu pro povinnou registraci plátce DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Toto navýšení je odůvodněno i záměrem EU umožnit na základě novely Směrnice o DPH[1] členským státům od roku 2025 navýšit limit u registrace až na 85 000 EUR. S ohledem na to, že záměrem Ministerstva financí je navýšit tento limit už s účinností od 1. ledna 2023, tedy před účinností novely Směrnice o DPH, tak Ministerstvo financí muselo EU požádat o schválení této výjimky. Navýšení limitu ročního obratu u registrace je tak podmíněno souhlasem ze strany EU, jehož udělení Ministerstvo financí předpokládá v červnu tohoto roku.

V návaznosti na navýšení limitu u registrace je navrhována i úprava řešící zrušení registrace na žádost a z moci úřední, která by nově měla být podmíněna nedosažením obratu 2 mil. Kč za 12 předcházejících kalendářních měsíců. Stejně tak Ministerstvo financí navrhuje umožnit plátci, který se plátcem DPH stál dle § 6b ZDPH (z důvodu nabytí majetku na základě rozhodnutí o privatizaci, nabytí obchodního závodu, nabytí majetku na základě přeměny obchodní korporace) nebo dle § 6e ZDPH (z důvodu pokračování v živnosti po zemřelém plátci DPH), požádat o zrušení registrace již po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy se stal plátcem, z důvodu nepřesažení obratu 500 000 Kč za toto období.

Na základě přechodných ustanovení pak má být osobám, které dosud plátci DPH nejsou a které vyšší částky obratu koncem roku nedosáhnou, umožněno se do systému daně z přidané hodnoty nezapojovat, pokud nebudou dobrovolně chtít (povinná registrace nevznikne), a plátcům DPH, kteří by vyššího obratu nedosáhli, naopak umožněno ze systému daně z přidané hodnoty vystoupit (registraci zrušit).

Kontrolní hlášení

Ministerstvo financí dále navrhuje dílčí úpravy týkající se kontrolního hlášení („KH“). V prvé řadě chce Ministerstvo financí kvůli snížení administrativní zátěže jednoznačně stanovit povinnost plátce DPH odpovědět na výzvu správce daně k podání KH, že mu tato povinnost nevznikla, pouze prostřednictvím předem určeného formuláře, tzv. „nulového KH“.

Ostatní změny

Dále je navrhováno prodloužení lhůty pro odpověď na výzvu správce daně týkající se pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v KH. Ministerstvo financí v tomto případě navrhuje prodloužení lhůty plátcům DPH, kterým tato výzva bude dodána/doručena do datové schránky. V takovém případě bude mít plátce DPH na odpověď 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky. Tzn. čím dříve si plátce DPH datovou schránku otevře, tím déle mu zůstává času na reakci. V případě, že dojde k doručení výzvy fikcí doručení (10. dnem), tak stále bude plátci DPH zbývat na reakci 7 kalendářních dnů, což je podle Ministerstva odpovídající náhrada lhůty 5 pracovních dnů dle stávající zákonné úpravy. Lhůta 5 pracovních dnů na reakci pak zůstane zachována u ostatních způsobů doručování (např. při ústním jednání nebo prostřednictvím poštovní zásilky).

Další novinkou má být snížení pokut za porušení povinnosti související s KH na poloviční výši pro plátce DPH, který je fyzickou osobou nebo společností s ručením omezeným s jedním společníkem, který je rovněž fyzickou osobou. Těmto osobám tak bude moci být uložena pokuta ve výši 5 000 Kč, 15 000 Kč nebo 25 000 Kč. Splnění těchto podmínek se bude zkoumat vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikne povinnost uhradit pokutu, nebo ke dni vzniku společnosti, pokud by tato společnost vznikla po 1. dni tohoto kalendářního čtvrtletí.

Ministerstvo dále navrhuje rozšíření jednoho generálního pardonu i na pokuty za podání KH v náhradní lhůtě na základě výzvy správce daně. Nově by tak v průběhu jednoho kalendářního roku měla být prominuta kromě první pokuty za opožděné podání KH (ve výši 1 000 Kč) i první pokuta za podání KH až na základě výzvy správce daně (ve výši 5 000 Kč nebo 10 000 Kč). Zároveň se v případě prvního prominutí již nebudou zkoumat jiná porušení ze strany plátce DPH v daném kalendářním roce.

Další informace k této problematice poskytnou Jana Skálová a Filip Oudes, e-mail: jana.skalova@tpa-group.cz a filip.oudes@tpa-group.cz.

[1] Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.

Kontaktní osoba