Novela zákona o daních z příjmů

8. června 2022 | Doba čtení: 5 Min

Úprava paušálního režimu

  • Zvýšení limitu pro paušální režim

V návaznosti na zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 mil. Kč se zvyšuje i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Jednou z podmínek pro vstup do paušálního režimu je skutečnost, že poplatník není plátcem daně z přidané hodnoty, a z toho důvodu byl také původní limit příjmů pro vstup do paušálního režimu stanoven na 1 mil. Kč. Pokud tedy nyní bude vznikat povinné plátcovství daně z přidané hodnoty až od 2 mil. Kč, je vhodné stejně zvýšit i limit příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu.

Protože po navrhovaném zvýšení limitu bude moci být daň v paušální výši stanovena poplatníkům daně z příjmů fyzických osob s velmi širokým rozpětím příjmů, zavádí se 3 pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. V každém pásmu budou poplatníci platit jinou výši paušálních záloh, a v návaznosti na to tedy budou jinak vysoké i jejich daň a platby na veřejná pojistná.

Do prvního pásma se bude moci přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti za předcházející zdaňovací období nepřesáhly 1 mil. Kč. Pokud se poplatník vejde do tohoto limitu, není rozhodné, z jaké samostatné činnosti jeho příjmy plynou. Dále se do tohoto pásma bude moci přihlásit poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů, a poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů. Důvodem tohoto pravidla je snaha o to, aby daň v paušální výši alespoň přibližně odpovídala dani, kterou by poplatník zaplatil podle obecných pravidel zákona o daních z příjmů. Ten v § 7 odst. 7 umožňuje k příjmům ze samostatné činnosti uplatnit výdaje paušální částkou, a to v různém procentu z příjmů podle charakteru činnosti.

Poplatníci se stejnou výší příjmů tedy neplatí daň ve stejné výši, pokud jejich příjmy pocházejí z rozdílných činností a k těmto činnostem lze uplatňovat rozdílné paušální výdaje. Proto je poplatníkům s příjmy, ke kterým lze uplatnit vyšší paušální výdaje, umožněno vstoupit do prvního pásma paušálního režimu, ačkoli poplatníci se stejnou výši příjmů, ke kterým však lze uplatnit nižší paušální výdaje, mohou vstoupit jen do vyššího pásma (a tedy platit vyšší paušální zálohy a od toho odvozené i vyšší daně a veřejná pojistná, viz níže).

Do druhého pásma se bude moci přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí (tedy jaké by k nim byly uplatnitelné paušální výdaje). Zvýšený limit 2 mil. Kč platí pro poplatníky, kteří měli 75 % příjmů, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů.

Do třetího pásma potom budou moci vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu, tedy jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 2 mil. Kč.

Podmínkou pro to, aby byla daň poplatníka rovna paušální dani, je vždy splnění podmínek pro určité pásmo paušálního režimu. Podmínky se nemění oproti dosavadnímu právnímu stavu, změna však nastává v maximální výši příjmů ze samostatné činnosti, kterých může poplatník dosáhnout, a to v závislosti na pásmu paušálního režimu, ve kterém je nebo s ohledem na které chce mít daň stanovenu.

  • Společné oznámení

Zároveň se pro poplatníky zavádí další administrativní zjednodušení spočívající v tom, že nově bude možné podat tzv. společné oznámení i v případě ukončení paušálního režimu. Podle dosavadní úpravy je možné podat společné oznámení správci daně při zahájení samostatné výdělečné činnosti v případě, že poplatník ihned při zahájení vstupuje do paušálního režimu; v tomto oznámení poplatník uvádí i údaje požadované v oznámeních o zahájení samostatné výdělečné činnosti podávaných okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně a správce daně tyto údaje těmto institucím předá (resp. zdravotní pojišťovně je předá prostřednictvím správce registru všech pojištěnců, tedy Všeobecné zdravotní pojišťovny, a okresní správě sociálního zabezpečení prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení), čímž je splněna poplatníkova oznamovací povinnost. Nově bude toto možné i v případě, kdy je paušální režim poplatníka ukončen z důvodu, že přestane být osobou samostatně činnou.

Prodloužení mimořádných odpisů

Jako podpora poplatníků se rozšiřuje okruh hmotného majetku, u kterého lze využít institut mimořádných odpisů. Mimořádné odpisy bude nově možno využít i v případě majetku zařazeného v první nebo druhé odpisové skupině, který byl pořízen od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023.

Další informace k této problematice poskytnou Jana Skálová a Filip Oudes, e-mail: jana.skalova@tpa-group.cz a filip.oudes@tpa-group.cz.

Kontaktní osoba