Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2023

2. prosince 2022 | Doba čtení: 7 Min

Dne 2. prosince 2022 byl zveřejněn zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který nabývá účinnosti od 1. 1. 2023. Základním informacím z této  novely jsme se již věnovali v rámci našeho červnového newsletteru.

Navýšení obratu na 2 mil. Kč

V rámci novely ZDPH dojde ke zvýšení limitu ročního obratu pro povinnou registraci plátce DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

V návaznosti na navýšení limitu u registrace dojde i k úpravě zrušení registrace na žádost a z moci úřední, která bude nově podmíněna nedosáhnutím obratu 2 mil. Kč za 12 předcházejících kalendářních měsíců. Stejně tak bude moci plátce, který se plátcem DPH stal dle § 6b ZDPH (z důvodu nabytí majetku na základě rozhodnutí o privatizaci, nabytí obchodního závodu, nabytí majetku na základě přeměny obchodní korporace) nebo dle § 6e ZDPH (z důvodu pokračování v živnosti po zemřelém plátci DPH), požádat o zrušení registrace již po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy se stal plátcem, z důvodu nepřesáhnutí obratu 500 000 Kč za toto období (současný limit byl 250 000 Kč).

Pokud rozhodné období pro účely registrace nebo naopak pro její rušení (12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nebo 3 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců) skončí před 1. 1. 2023, tak se podmínky posuzují podle znění ZDPH do 31. 12. 2022 (1 mil. Kč a 250 000 Kč). Pokud správce daně bude rozhodovat o zrušení registrace na žádost dne 15. 12. 2022, tak registraci zruší, pokud žadatel nepřekročil obrat 1 mil. Kč v období od prosince 2021 do listopadu 2022.

Naopak pokud rozhodné období skončí až po 1. 1. 2023, tak se podmínky budou posuzovat už podle novelizovaného znění (2 mil. Kč a 500 000 Kč). Například když osoba povinná k dani se sídlem v ČR přesáhne v období březen 2022 až únor 2023 obrat 2 mil. Kč, tak se stane plátcem DPH od 1. 4. 2023.

V rámci novely jsou ale uvedena přechodná ustanovení týkající se období pro překročení obratu, která končí listopadem nebo prosincem 2022. Plátcem DPH k 1. 1. 2023 se zaprvé nestane osoba povinná k dani, která v listopadu 2022 přesáhla obrat 1 mil. Kč, ale nepřesáhla částku 2 mil. Kč, a nemá proto povinnost podat přihlášku k registraci do 15. 12. 2022. Zadruhé se plátcem DPH k 1. 2. 2023 nestane osoba povinná k dani, která v prosinci 2022 přesáhla obrat 1 mil. Kč, ale nepřesáhla částku 2 mil. Kč, a nemá proto povinnost podat přihlášku k registraci do 16. 1. 2023. Pokud však tyto osoby podají přihlášku k registraci do dne vyhlášení novely ZDPH ve Sbírce zákonů, tak se stanou plátci DPH pouze v případě, že úmysl stát se plátcem DPH sdělí správci daně do 15. 12. 2022 v prvním případě nebo do 16. 1. 2023 v druhém případě.

Předmětem daňového balíčku byla i novela zákona o daních z příjmů spojená s úpravou paušálního režimu. Proto novela ZDPH obsahuje další přechodná ustanovení ke zrušení registrace, aby se do paušálního režimu mohl přihlásit i poplatník, který byl doposud plátcem DPH. Konkrétně je plátci DPH, která má sídlo v ČR a není skupinou pro účely DPH umožněno požádat o zrušení registrace do 5 dnů ode dne vyhlášení novely ZDPH ve Sbírce zákonů, pokud jeho obrat do dne vyhlášení novely ZDPH ve Sbírce zákonů přesáhl 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil. Kč. Tato lhůta započala běžet a končí ve čtvrtek 8.12.2022.

O zrušení registrace do 5 dnů ode dne vyhlášení novely ZDPH ve Sbírce zákonů pak může ještě požádat plátce DPH dle § 6b ZDPH (z důvodu nabytí majetku na základě rozhodnutí o privatizaci, nabytí obchodního závodu, nabytí majetku na základě přeměny obchodní korporace) nebo dle § 6e ZDPH (z důvodu pokračování v živnosti po zemřelém plátci DPH), pokud jeho obrat za 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce bezprostředně předcházející 1. dni po vyhlášení novely ZDPH ve Sbírce zákonů přesáhl 250 000 Kč, ale nepřesáhl 500 000 Kč. V těchto případech přestanou být žadatelé plátci DPH ke dni doručení rozhodnutí o zrušení registrace, nejdříve však k 1. 1. 2023.

Na tomto místě si dovolíme upozornit, že výše uvedená přechodná ustanovení ke zrušení registrace cílí primárně na osoby, které se chtějí přihlásit do paušálního režimu pro účely daně z příjmů. Pokud plátce DPH po 1. 1. 2023 nedosáhne obratu 2 mil. Kč za 12 předcházejících kalendářních měsíců, tak si bude moci požádat o zrušení registrace standardní cestou dle § 106b ZDPH.

Kontrolní hlášení

Na základě novely ZDPH bude nově stanovena povinnost plátce DPH odpovědět na výzvu správce daně k podání KH, že mu tato povinnost nevznikla pouze prostřednictvím předem určeného formuláře, tzv. „nulového KH“. Tzn. už nebude možné na tyto výzvy odpovídat „neformulářovým“ podáním.

Dále dochází k prodloužení lhůty pro odpověď na výzvu správce daně týkající se pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v KH. Konkrétně plátce DPH, kterému tato výzva bude dodána/doručena do datové schránky, bude mít na odpověď 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky. Tzn. čím dříve si plátce DPH datovou schránku otevře, tím déle mu zůstává času na reakci. V případě, že dojde k doručení výzvy fikcí doručení (10.den od dodání výzvy do datové schránky), tak stále bude plátci DPH zbývat na reakci 7 kalendářních dnů. Lhůta 5 pracovních dnů na reakci pak zůstává zachována u ostatních způsobů doručování (např. při ústním jednání nebo prostřednictvím poštovní zásilky). U výzev správce daně vydaných před 1. 1. 2023 se počátek běhu a délka lhůty řídí dosavadním zněním ZDPH účinným do 31. 12. 2022.

Dochází i ke snížení pokut za porušení povinnosti související s KH na poloviční výši pro plátce DPH, který je fyzickou osobou, čtvrtletním plátcem DPH nebo společností s ručením omezeným s jediným společníkem, který je rovněž fyzickou osobou. Těmto osobám tak bude moci být uložena pokuta ve výši 5 000 Kč, 15 000 Kč nebo 25 000 Kč. Splnění těchto podmínek (forma s. r. o., jediný společník, společník je fyzická osoba) se bude zkoumat vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikne povinnost uhradit pokutu, nebo ke dni vzniku společnosti, pokud by tato společnost vznikla po 1. dni tohoto kalendářního čtvrtletí.

Na základě novely ZDPH nebude od 1. 1. 2023 moci být uložena pokuta ve výši 10 000 Kč plátci DPH, kterému nevznikla povinnost podat KH a který prostřednictvím KH podaného po obdržení výzvy správce daně sdělil správci daně, že povinnost podat KH neměl. A nakonec dochází k rozšíření jednoho generálního pardonu i na pokuty za podání KH v náhradní lhůtě na základě výzvy správce daně. Nově by tak od roku 2023 v průběhu jednoho kalendářního roku měla být prominuta kromě první pokuty za opožděné podání KH (ve výši 1 000 Kč) i první pokuta za podání KH až na základě výzvy správce daně (ve výši 5 000 Kč nebo 10 000 Kč). Zároveň se v případě prvního prominutí již nebudou zkoumat jiná porušení ze strany plátce DPH v daném kalendářním roce.

Povinnost uhradit pokutu za porušení povinnosti související s KH, která vznikne do 31. 12. 2022, ale o které nebude pravomocně rozhodnuto platebním výměrem k tomuto datu, zanikne v té části, v jaké by pokuta nevznikla podle znění ZDPH od 1. 1. 2023. To znamená, že podle přechodného ustanovení pokuta bude například poloviční v případě plátce DPH, který je fyzickou osobou, čtvrtletním plátcem DPH nebo společností s ručením omezeným s jediným společníkem, který je rovněž fyzickou osobou. V případě, že by se jednalo o první pokutu ve výši 10 000 Kč za kalendářní rok 2022, tak tato pokuta na základě přechodného ustanovení zanikne.

Další dílčí změnou je úprava § 8 odst. 2 písm. b) ZDPH, na základě které se zpřesňuje výpočet prahové roční hodnoty (10 000 EUR) pro stanovení místa plnění. Na základě předmětné úpravy je tak zřejmé, že novely do prahové hodnoty se započítávají pouze na prodeje zboží na dálku odeslaného z členského státu, kde je prodávající usazen. Do prahové hodnoty se tedy nezapočítávají prodeje zboží na dálku odeslané z jiných členských států EU než ze státu, ve kterém je prodávající usazen.