Novela zákona o dani z nemovitých věcí v konsolidačním balíčku

6. listopadu 2023 | Doba čtení: 3 Min

Níže uvádíme shrnutí nejdůležitějších změn, které ovlivní daň z nemovitých věcí v následujících zdaňovacích obdobích.

Definice zpevněné plochy

Dle současného znění ZDNV se zpevněnou plochou pozemku rozumí:

  • pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří;
  • pozemek, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce;
  • pozemek, který slouží k podnikání nebo v souvislosti s ním; přičemž tyto tři podmínky musí být splněny současně.

Novelou ZDNV podle našeho názoru dochází ke změně definice zpevněné plochy pozemku.

Dle novely ZDNV se zpevněnou plochou pozemku nově rozumí:

  • pozemek nebo jeho část, které jsou užívány k podnikáni nebo které má podnikatel zařazen v obchodním majetku dle zákona upravujícího daně z příjmů;
  • pozemek nebo jeho část, jejichž povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce; přičemž tyto dvě podmínky musí být splněny současně.

Na základě výše uvedeného dovozujeme, že zpevněnou plochou pozemku se rozumí i pozemek evidovaný v katastru nemovitostí s jiným druhem pozemku než ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Je-li zpevněnou plochou pozemku pouze část pozemku, hledí se na ni a na zbývající část pozemku pro účely daně z nemovitých věcí jako na dva samostatné pozemky.

Zvýšení sazeb a jejich účinnost

Zvýšení sazeb daně z pozemků a zvýšení sazeb daně ze staveb a jednotek se dle novely ZDNV pohybuje na úrovni 1,8násobku aktuálních sazeb. Na základě zveřejněných přechodných ustanovení k novele ZDNV dovozujeme, že jednotlivá ustanovení novely ZDNV týkající se zvýšení sazeb nabývají účinnosti od 1. ledna 2024.

Změny v osvobozeních

Novela ZDNV rovněž přináší změny v osvobozeních jak u daně z pozemků, tak u daně ze staveb a jednotek. Navrhované změny představují zejména legislativně technické úpravy, např. změny textace.

Zavedení inflačního koeficientu a nová úprava místního koeficientu

Součástí novely je i komplexní úprava koeficientů.

Inflační koeficient

Nově se ve výpočtu daně z nemovitých věcí zohlední i růst inflace, a to prostřednictvím inflačního koeficientu, který vychází z růstu cenové hladiny oproti květnu roku 2023. Jeho růst je však zastropován tak, aby meziročně vzrostl nejvíce o jednu pětinu své aktuální hodnoty. V případě deflace však nedochází k jeho snížení. Zvýšení inflačního koeficientu zveřejní Ministerstvo financí sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv do 30. června kalendářního roku bezprostředně předcházejícího zdaňovacímu období. Inflační koeficient pro zdaňovací období roku 2024 je stanoven ve výši 1,00.

Místní koeficient

Novela ZDNV počítá se dvěma zněními, které se týkají místního koeficientu, přičemž jedno bude účinné od 1. 1. 2024 a druhé od 1. 1. 2025. V obou případech dochází ke změně spodní hranice místního koeficientu; obec tak může nově daň snížit, a to až na hodnotu 0,5. Nyní si však klademe otázku, zda obce mohou obecně závaznými vyhláškami reagovat na znění účinné od 1. 1. 2024, tj. zda mohou případně snížit hodnotu místního koeficientu pod hodnotu 1 již na zdaňovací období roku 2024.

Kontaktní osoba