Nové nařízení EU – uhlíkové clo

5. října 2023 | Doba čtení: 3 Min

Blíží se nová regulace EU v oblasti snižování emisí, jejímž cílem je zajistit firmám větší konkurenceschopnost. Kdy ke spuštění takzvaného Carbon Border Adjustment Mechanism (tzv. „uhlíkové clo“) dojde a v čem spočívá? Unie zavádí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/956 ze dne 10. května 2023 tento nový nástroj. Má zajistit, aby dovážené produkty podléhaly regulačnímu systému, který uplatňuje stejné uhlíkové náklady jako náklady, které by byly hrazeny v rámci systému EU ETS (emisní povolenky), což má vést ke stejné ceně uhlíku pro dovážené a domácí výrobky. Rovněž by měl stimulovat výrobce ze třetích zemí k používaní efektivnějších technologií a dekarbonizaci svých výrobních procesů.

V průběhu přechodného období od 1. října 2023 do 31. prosince 2025 se budou na dovozce vybraného zboží vztahovat především administrativní a ohlašovací povinnosti. Klíčovou povinností dovozců bude čtvrtletní vykazování dat a informací v rámci tzv. zprávy, ve které uvedou mimo jiné také informace o množství dovezeného zboží, přímých a nepřímých emisích v něm obsažených a o všech cenách uhlíku skutečně zaplacených v zahraničí za tyto emise, včetně cen uhlíku zaplacených za emise obsažené v příslušných prekurzorech. Celní orgány budou informovat celní deklaranty o jejich povinnosti podávat informace během přechodného období. Celním deklarantem je buď dovozce, nebo nepřímý celní zástupce v závislosti na tom, kdo podává celní prohlášení. Z nařízení vyplývá, že dovozci zboží budou povinni se od roku 2025 buď individuálně, nebo prostřednictvím nepřímého celního zástupce zaregistrovat k účasti v systému a získat status schváleného deklaranta. Od účinnosti trvalé podoby mechanismu, tedy od 1. ledna 2026, bude dovoz vybraného zboží na území EU povolen pouze schváleným deklarantům.

Rozsah dopadu mechanismu

Ačkoli konečným cílem nařízení je pokrytí širokého okruhu výrobků, rozhodla se Unie začít s vybranými odvětvími s poměrně stejnorodým zbožím, u něhož hrozí únik uhlíku. Konkrétně:

  • železo a ocel (např. aglomerované železné rudy a koncentráty, štětovnice ze železa nebo oceli, konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí, mostů a části mostů ze železa nebo oceli, dále také železné či ocelové trubky, profily, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, nádrže cisterny, kádě, sudy, barely, plechovky, nádoby, šrouby a vruty, matice nebo také zboží zařazeno jako ostatní výrobky ze železa nebo oceli);
  • hliník (např. surový hliník, hliníkové tyče, profily, dráty, kabely, desky, plechy, hliníkové konstrukce, nádrže, cisterny, sudy plechovky, barely nebo také zboží zařazené jako ostatní výrobky z hliníku);
  • cement (např. cementové slínky, hlinitanový cement, některé druhy portlandského cementu nebo také zboží zařazené jako jiné kaolinitické jíly a ostatní hydraulické cementy);
  • hnojiva (např. kyselina dusičná, amoniak, dusičnany draslíku, některá minerální nebo chemická hnojiva);
  • chemické látky (vodík) a
  • elektřina.

Nařízení rovněž počítá s koncem bezplatných emisních povolenek od roku 2035.

Sankce za porušení nařízení

Dle nařízení může příslušný orgán ukládat sankce již v přechodném období. Pokud dovozce nebo nepřímý celní zástupce neopravil neúplnou či nesprávnou zprávu nebo pokud nesplnil povinnost předložit zprávu, je příslušný orgán oprávněn uložit přiměřenou a odrazující pokutu. Výše pokuty by měla být stejná jako částka podle směrnice o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Kontaktní osoba