Nové interpretace Národní účetní rady k cizoměnovým operacím

7. ledna 2021 | Doba čtení: 5 Min

V průběhu posledních dvou let byla na seminářích Národní účetní rady prezentována problematika cizoměnových operací, které nejsou v českých předpisech dostatečně řešeny. Důvodem pro toto bylo, že řada účetních jednotek používá některá ustanovení zákona o účetnictví týkající se cizoměnových položek zcela mechanicky, bez hlubší úvahy a dostává se tak do situace, že jejich účetní závěrka neposkytuje vždy zcela věrný obraz skutečnosti.

Rádi bychom vás proto s těmito novinkami seznámili, můžete se jimi inspirovat pro řešení některých situací spojených s přípravou účetní uzávěrky.

Interpretace Národní účetní rady I-43 – Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně

Nejprve se budeme věnovat interpretaci věnované poskytnutým cizoměnovým zálohám. Předmětem řešení této interpretace jsou následující otázky:

a) Co je podstatou poskytnuté zálohy?

b) Kdy je záloha pohledávkou?

c) Kde v rozvaze má být vykázána poskytnutá záloha, pokud není pohledávkou?

d) Kdy k poskytnuté záloze jsou vykazovány kurzové rozdíly?

Podstatou poskytnuté zálohy je v účetnictví úhrada (části) pořizovací ceny majetku nebo služby před jejich vlastním dodáním.  Obecně platí, že pořizovací cenu nakupovaného majetku nebo služby lze uhradit hned při jejich dodání, v čase následujícím dodání (k okamžiku dodání vzniká závazek), anebo v době před dodáním (je zachycena poskytnutá záloha). Proto poskytnutá záloha, představuje ve své podstatě samostatnou (dílčí) část celkové pořizovací ceny nakupovaného majetku / služby. Poskytnutá záloha je financováním (úhradou) smluvené dodávky majetku nebo služby, přičemž je obvyklé, že takové dodání následuje.

Je-li poskytnutá záloha samostatnou (dílčí) částí celkové pořizovací ceny majetku nebo služeb v transakce sjednané v cizí měně, tj. je očekáváno dodání předmětu smluvního ujednání:

a) poskytnutá záloha nepředstavuje majetek vyjádřený v cizí měně spadající do rozsahu § 4 odst. 12, který je předmětem kurzového přepočtu;

b) účetní jednotka vykazuje zůstatek poskytnuté zálohy v peněžních jednotkách české měny v hodnotě stanovené kurzovým přepočtem k datu účetního případu, konkrétně k datu poskytnutí peněžních prostředků;

c) poskytnutá záloha je v rozvaze vykazována

(i) v rámci dlouhodobého majetku, jeli očekávaným plněním pořízení dlouhodobého majetku,

(ii) v rámci zásob, je-li očekávaným plněním pořízení zásob nebo

(iii) v rámci nákladů příštích období, jeli očekávaným plněním pořízení služby;

d) výše celkových pořizovacích nákladů majetku nebo služby, která nebyla zálohou uhrazena, představuje další samostatnou (dílčí) část celkové pořizovací ceny, o níž účetní jednotka účtuje (jako o závazku nebo úhradě) v době dodání majetku nebo služby, přičemž nedochází souběžně k přepočtu částky poskytnuté zálohy.

Příklad účtování o poskytnuté záloze na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Společnost objednala si výrobní linku od zahraničního dodavatele za sjednanou cenu 250 000 Eur. Dodavatel požaduje platbu 60 % kupní ceny dopředu. V listopadu 2020 byla zaplacena sjednaná záloha ve výši 150 000 Eur.

V únoru 2021 byla výrobní linka dodána, společnost přijala fakturu na celkovou částku 250 000 Eur, po odečtení zálohy zbývá doplatit 100 000 Eur. V únoru byla výrobní linka uvedena do užívání. V březnu 2021 dojde k úhradě zbylé pořizovací ceny.

 

Poskytnutá záloha  v roce 2020 EUR MD D
Listopad – zaplacení zálohy (kurs 26,34 Kč) 150 000 3 951 000 052 221
K datu závěrky 31.12.2020 nebude vykázán žádný kursový rozdíl
Pořízení v roce 2021
Přeúčtování zálohy na pořízení majetku X 3 951 000 042 052
Faktura na doplatek pořizovací ceny (kurs 26,50 Kč) 100 000 2 650 000 042 321
Uvedení výrobní linky do užívání v pořizovací ceně X 6 601 000 022 042
Úhrada faktury z bankovního účtu (kurs 27,00 Kč) 100 000 2 700 000 321 221
Kursový rozdíl z úhrady doplatku faktury 50 00 563 321

 

Interpretace Národní účetní rady I – 42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou

Druhá interpretace se věnuje cizoměnovým pohledávkám, k nimž jsou tvořeny opravné položky, tak jak ukládá zákon o účetnictví. Předmětem řešení této intepretace jsou následující otázky:

a) Co je kurzové riziko u pohledávky?

b) Co je kurzový rozdíl a jak se vykazuje v účetnictví?

c) Co to je opravná položka?

d) K jaké hodnotě pohledávky vzniká kurzový rozdíl?

Kurzové riziko u cizoměnových pohledávek vyplývá z výše budoucích peněžních toků (příjmů), které účetní jednotka očekává, že v budoucnu obdrží. Kurzový rozdíl je důsledkem kurzového rizika a vykazuje se ve výsledku hospodaření v rámci finančního výsledku hospodaření. Opravná položka je vyjádřením ocenění pohledávky a bez pohledávky samostatně nemůže existovat. Kurzový rozdíl u cizoměnové pohledávky vzniká pouze z hodnoty pohledávky snížené o související opravnou položku (vyjádřené v cizí měně), tj. z netto hodnoty pohledávky, která je vyjádřením očekávaného peněžního toku.

V přijaté interpretaci není řešeno účtování, ale pouze dopady ve výkazech. Opravná položka k pohledávce vyjadřuje nejistotu v dobytnosti pohledávky a je ve své podstatě pouze hodnotovou korekcí ocenění vykazované pohledávky. Proto je třeba vnímat pohledávku a její ocenění komplexně jako jednu položku aktiv. Změna výše pohledávky v důsledku změny v její dobytnosti se vykazuje jako změna opravné položky.

Opravná položka informuje uživatele účetní závěrky, že je spíše nepravděpodobné, že daný peněžní tok získá. Formálně nedošlo k odpisu pohledávky, ale k vytvoření opravné položky, která vyjadřuje snížení hodnoty pohledávky a riziko jejího neuhrazení.

V účetní závěrce by tak mělo být vykázáno jen riziko budoucího peněžního toku v důsledku vývoje měnového kurzu u cizoměnové pohledávky z netto hodnoty.

Kontaktní osoba