Nové dotační tituly z důvodu pandemie koronaviru

2. listopadu 2020 | Doba čtení: 3 Min

  • COVID-BUS podpora podnikatelům v autobusové dopravě

Ministerstvo dopravy přineslo podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě. O podporu mohou požádat podnikatelé, kteří splňují níže uvedené podmínky:

  • Jsou držitelem koncese „silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“.
  • V období od 12. března až do 30. června provozovali alespoň 1 autobus v nepravidelné (tzv. příležitostné) přepravě cestujících a tyto autobusy byly registrovány k silniční dani.
  • Ve 2. čtvrtletí 2020 došlo ve srovnání s 2. čtvrtletím 2019 k propadu tržeb z nepravidelné dopravy o více než 50 %.
  • Nemají nesplacené závazky vůči státu nebo státním fondům (u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, Fondu národního majetku, Státního fondu životního prostředí, Státního pozemkového úřadu a Celní správy).
  • Na jejich majetek neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení.

Žádosti o podporu mohou podnikatelé podávat elektronicky od 26. 10. 2020. Výše podpory se odvozuje od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = nižší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu = vyšší podpora). Nejnižší podpora je poskytována emisní třídě EURO II ve výši 15 Kč na sedačku a den, nejvyšší pak na EURO VI ve výši 135 Kč na sedačku a den. Podpora tedy zohledňuje kapacitu autobusu. Vzhledem k faktickému zamrznutí trhu až do konce školního roku je pak rozhodné období kalkulováno od 12. března až do 30. června 2020.

Další informace najdete na: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministerstvo-dopravy-spustilo-program-COVID-BUS,-z.

  • COVID-KULTURA II Speciální dotační program za spolupráce Ministerstva kultury a Ministerstva průmyslu a obchodu

O podporu v programu COVID KULTURA II mohou zažádat subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, tanečních a divadelních programů, jejichž cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti. Dále mohou zažádat o podporu OSVČ v oblasti kultury v oboru hudba, divadlo, tanec. Jedná se o subjekty, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády výrazně omezeny ve svém provozu či dané kulturní akce byly zrušeny či přesunuty.

Podpora je poskytována ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a na výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.

Podpora může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 % uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury, přičemž maximální výše dotace na jeden subjekt je 10 000 000 Kč. Jednorázová podpora pro umělecké a odborné technické profese v kultuře má podobu jednorázového příspěvku státu ve výši 60 000 Kč.

Podrobnější informace najdete: https://www.mpo.cz/kultura.

Kontaktní osoba