Nové dotační programy

13. dubna 2021 | Doba čtení: 5 Min

Rádi bychom vás upozornili na nové dotační programy, které byly zveřejněny na počátku dubna. Po zveřejnění došlo ještě k upřesnění některých podmínek programů, níže uvedený text vychází z informací zveřejněných dne 9. dubna 2021 na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Jedná se o dva programy, z nichž si podnikatelé mohou vybrat, který využijí. Výběr je nutno dobře zvážit, aby byl konkrétní osobou vybrán skutečně ten program, který přinese vyšší podporu.

Program COVID Nepokryté náklady

Oprávněným žadatelem je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba) vykonávající podnikatelskou činnost, kterému v rozhodném období poklesl obrat v rámci jeho podnikatelské činnosti minimálně o 50 %. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (resp. stal se osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Žádosti je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. leden 2021 až 31. březen 2021.

Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.

Maximální výše podpory činí 40 mil. Kč na jednoho žadatele.

Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána?  Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně o 50 % prokázat za rozhodné období nepokryté náklady, resp. ztrátu sníženou o dotace poskytnuté žadateli.

K tomu je třeba doložit:

  1. Upravený výkaz zisku a ztrátyza rozhodné období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy. Tento výkaz zisku a ztráty vychází ze závazného formátu účetního výkazu, při jeho sestavování však musí být respektována celá řada specifických pravidel. Z nich vybíráme zejména:
    • Do upraveného výkazu lze zahrnout pouze náklady, které jsou daňově uznatelnými náklady dle zákona o daních z příjmů.
    • Výkaz smí obsahovat odpisy hmotného majetku pouze ve výši 3/12 daňových odpisů vypočtených dle rovnoměrného nebo zrychleného odpisování dle zákona o daních z příjmů.
    • Výkaz smí obsahovat odpisy a opravné položky k pohledávkám, jen pokud jsou daňovým výdajem.

Pokud je ve výkazu zisku a ztráty vykázána ztráta 5 mil. Kč a více, je nutno doložit Zprávu auditora k Upravenému výkazu zisku a ztráty. Ověření bude provedeno podle mezinárodního auditorského standardu po ověřovací zakázky ISAE 3000 Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací, a to jako ověřovací zakázka poskytující přiměřenou jistotu. Auditor při tomto ověřování musí zvolit materialitu ve výši 3 % celkových nákladů (provozních i finančních) uvedených v Upraveném výkazu zisku a ztráty.

  1. Výkaz o poklesu obratuv rozhodném období oproti srovnatelnému období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.
  2. Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto.
  3. Čestné prohlášenípříjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy.

Program COVID 2021

Oprávněný žadatel musí vykonávat podnikatelskou činnost a musí být fyzickou osobou nebo být právnickou osobou zřízenou podle soukromého práva nebo příspěvkovou organizací. V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 musí oprávněnému žadateli v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesnout tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období 1. ledna 2021 až 31. března 2021. Jako srovnávací období si žadatel může zvolit období 1. ledna 2019 až 31. března 2019 nebo 1. ledna 2020 až 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.

Oprávněný žadatel musí mít alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE).

Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 do 31. května 2021 do 16:00 prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do
31. března 2021.

Podporu z programu za toto období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze ji kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021.

Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, režijní náklady apod.

Za zaměstnance se pro účely Programu považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru, dále tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob) a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Počítají se ve všech případech jen zaměstnanci, kteří byli k 11. lednu 2021 přihlášeni k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Počet dnů je dán dobou mezi 11. lednem 2021 a 31. březnem 2021 (celkem 80 dní). Pokud měl žadatel 1 až 3 zaměstnance vyjádřené jako FTE, stanoví se podpora ve výši 1 500 Kč na den.

V případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek (např. pokud zaměstnává deset lidí na poloviční úvazek, bude výpočet 10 x 0,5 x 500, tedy může žádat o 2 500 Kč na den).

Další podmínky pro žadatele jsou obdobné jako u ostatních COVID programů, tj. například že žadatel není podnikem v úpadku, není nespolehlivým plátcem, nemá žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, není v likvidaci atd.

Další informace k této oblasti najdete na webu: https://www.mpo.cz/covid-2021.

Kontaktní osoba