Nová oznamovací povinnost ve vztahu k příjmům plynoucím do zahraničí

1. března 2019 | Doba čtení: 3 Min

V roce 2019 bude s největší pravděpodobností schválena rozsáhlá novela daňových zákonů, která mimo jiné zavádí nová ustanovení i do zákona o daních z příjmů. O implementaci opatření vyplývajících z evropské směrnice ATAD jsme vás již informovali dříve, novela však přináší též novou oznamovací povinnost ve vztahu k příjmům plynoucím do zahraničí. Smyslem tohoto ustanovení je sběr dat od českých subjektů za účelem mezinárodní výměny informací v daňových záležitostech.

V současné době podávají plátci daně hlášení o srážkové dani pouze v případech, kdy je s transakcí spojena reálná povinnost daň odvést. Nově jim však vznikne povinnost podat oznámení o všech příjmech, které mají zdroj na území České republiky, jsou vypláceny do zahraničí a podléhají srážkové dani (tj. bez ohledu na to, zda výsledná srážková daň není nulová). Nově přidaný §38da zákona o daních z příjmů tak rozšiřuje stávající oznamovací povinnost i na příjmy, ze kterých žádná srážková daň efektivně hrazena není, ať už díky osvobození podle zákona o daních z příjmů, či díky aplikaci relevantní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Lhůta pro podání oznámení bude shodná se lhůtou pro odvedení (hypotetické) daně. Tato nová administrativní povinnost se tak bude týkat zejména úroků z půjček, kde mezinárodní smlouva dovoluje zdanění pouze v zemi příjemce, či osvobozené výplaty dividend.

Povinnost podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí nebudou mít plátci u takových příjmů, kdy hodnota jednoho druhu příjmu vůči jednomu zahraničnímu příjemci nepřesáhne částku 100 000 Kč za kalendářní měsíc. Oznámení nebudou mít povinnost podávat plátci ani u příjmů dle §6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, tj. u příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve specifických případech, kdy je daň vybíranou srážkou. Dále může správce daně zprostit plátce této oznamovací povinnosti na základě odůvodněné žádosti, a to nejvýše po dobu 5 let.

Novela byla koncem ledna projednána v Senátu a s pozměňovacími návrhy, které se však netýkaly výše uvedeného §38da, byla vrácena do Poslanecké sněmovny. Ustanovení bude platné pro příjmy vzniklé ode dne nabytí účinnosti zmíněné novely. To prakticky znamená, že s ohledem na lhůtu pro podání zmíněného oznámení budou mít plátci daně povinnost podat první oznámení hned do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabyde novela účinnosti (tj. 15. dnem od vyhlášení ve sbírce zákonů).

Kontaktní osoba