Nezapomeňte zaplatit – termíny a platby

13. dubna 2021 | Doba čtení: 5 Min

Změny a úlevy v termínech a platbách

Druh daně Zákonný
termín
Nejzazší termín
pro podání přiznání
v letošním roce
Daň silniční za rok 2020 1. února 2021 1. dubna 2021
Daň z nemovitých věcí za rok 2021 1. února 2021 1. dubna 2021
Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 papírová forma přiznání 1. dubna 2021 3. května 2021
elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června 2021
podání přiznání v zastoupení
daňovým poradcem či advokátem
1. července 2021 1. července 2021
(Generální pardon se této situace netýká)
podání poplatníkem, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 1. července 2021 1. července 2021
(Generální pardon se této situace netýká)
Daň z příjmů právnických osob za rok 2020 papírová forma přiznání (výjimečně) 1. dubna 2021 3. května 2021
elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června 2021
podání přiznání v zastoupení
daňovým poradcem či advokátem
1. července 2021 1. července 2021
(Generální pardon se této situace netýká)
podání poplatníkem, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 1. července 2021 1. července 2021
(Generální pardon se této situace netýká)

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2021/danova-priznani-rozcestnik-terminu-11345

Placení daně silniční za rok 2020

Lhůta pro zaplacení daně silniční končí 1. února, avšak z důvodu pandemie můžete daň za rok 2020 uhradit bez úroku z prodlení později, a to všechny daňové subjekty do 1. 4. 2021; vybrané daňové subjekty, které byly postiženy probíhající pandemií nemoci Covid 19, do 16. 8. 2021.

Záloha na silniční daň roku 2021 splatná 15. 4. 2021

Záloha splatná dne 15. 4. 2021 byla vybraným daňovým poplatníkům dle pravidel zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 38/2020 prominuta. Skutečnost, že konkrétní poplatník patří mezi vybrané daňové subjekty, na které se toto rozhodnutí ministryně financí vztahuje, musí poplatník oznámit příslušnému správci daně.

Posun termínu pro podání přehledů OSVČ na sociální a zdravotní pojištění

Termín pro podání přehledů na zdravotní pojištění za rok 2020 se nakonec pro všechny OSVČ ze zákona posune nejpozději do 2. srpna 2021. Tato prodloužená lhůta reaguje na rozhodnutí o bezsankčním období pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 o jeden měsíc. V souladu s tím se automaticky posouvá i lhůta stanovená pro zaplacení doplatku pojistného zjištěného na základě přehledu, a to na den 11. srpna 2021, tj. do osmi kalendářních dnů ode dne, kdy byl nebo měl být přehled podán. Novela, která tuto možnost zavádí, byla 31. března 2021 schválena Senátem a čeká na podpis prezidenta.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. června 2021. Stejně jako v minulém roce je nutné splnit podmínku, že k tomuto datu zároveň uhradí i případný doplatek pojistného za rok 2020. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musely platit za opožděnou platbu. Pokud bude daňové přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021 platí i nadále lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 v návaznosti na termín pro prodání přiznání (1. července 2021), to znamená, že tento přehled musí být podán nejpozději do 2. srpna 2021.

Ostatní daňové povinnosti na duben a květen 2021

Duben 2021    
9.4. Spotřební daň – splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
20.4. Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20.4. Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

– splatnost paušální zálohy

26.4. Daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2021
Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021

– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021

– kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021

Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021
Spotřební daň – splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za březen 2021

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)

30.4. Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021
Energetické daně – podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

 

Květen 2021    
10.5. Spotřební daň – splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
20.5. Daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických

osob ze závislé činnosti

– splatnost paušální zálohy

25.5. Daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za duben 2021

– souhrnné hlášení za duben 2021

– kontrolní hlášení za duben 2021

Energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021
Spotřební daň – splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

– daňové přiznání za duben 2021

– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)

31.5. Daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021