Nesplnění povinnosti evidence skutečných majitelů bude sankcionováno

2. listopadu 2020 | Doba čtení: 4 Min

Evidence skutečných majitelů byla do českého právního řádu zakotvena teprve před dvěma lety. Od 1. ledna 2018 mají všechny právnické osoby povinnost zajistit zápis údajů o svém skutečném majiteli do této evidence vedené rejstříkovými soudy. Doposud však nebyla upravena samostatným zákonem. Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Cílem tohoto zákona je transponování požadavků na evidenci skutečných majitelů, které vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (tzv. V. AML směrnice). Plánovaná účinnost tohoto zákona byla 1. prosince 2020, ale s největší pravděpodobností k ní dojde až začátkem jara roku 2021.

Mezi hlavní změny, které návrh zákona přináší, patří jednoznačně i) sankce za neplnění povinností a ii) částečně veřejný přístup k rejstříku.

  • Jaká bude výše sankce?

Jestliže právnické osoby až doposud otálely se zveřejňováním údajů o svých skutečných majitelích mimo jiné proto, že jim nehrozily žádné přímé sankce, po přijetí tohoto zákona budou sankcionovány jednak finančně, ale také budou majitelé omezováni ve svých právech.

  • Pokud nebude zajištěn zápis údajů o skutečných majitelích, zveřejněné údaje nebudou založeny na skutečném a pravdivém stavu nebo pokud nebude poskytnuta potřebná součinnost správnímu orgánu, právnickým osobám bude možné uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.
  • Pokud nebude zapsán skutečný majitel, společnost mu nesmí vyplatit podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích, a to ani právnické osobě, jejímž je skutečným majitelem. Zároveň tento skutečný majitel ani právnická osoba, jejímž je skutečným majitelem, nesmí vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako jediný společník.
  • Společnost nesmí vyplatit podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích také právnické osobě nebo právnímu uspořádání, které nemají zapsaného žádného skutečného majitele. Zároveň tato právnická osoba nesmí vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako jediný společník společnosti.

  • Zveřejňování údajů

Evidence skutečných majitelů je doposud neveřejným zdrojem informací, kam má oprávnění nahlížet jen užší okruh oprávněných osob. S přijetím tohoto zákona se však tato evidence stane částečně zdrojem veřejným. Některé údaje z evidence bude možné získat formou elektronického výpisu tak jako informace z obchodního rejstříku. Jinými slovy, kdokoliv si bude moci ověřit, zda konkrétní právnická osoba má zveřejněné údaje o svých skutečných majitelích, či nikoliv. Údaji, které budou veřejné, jsou kupříkladu jméno fyzické osoby, stát bydliště, rok a měsíc narození, popis struktury vztahů nebo den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem. Argumentačním důvodem tohoto opatření je zajištění větší transparentnosti vlastnické struktury právnických osob.

Nezajistí-li právnická osoba zápis údajů o svých skutečných majitelích, dle návrhu zákona dojde k automatickému průpisu informací uvedených v obchodním rejstříku. V takovém případě však může dojít k situaci, že bude jako skutečný majitel zapsána fyzická osoba, která tímto postavením nedisponuje, a nebude tedy splněna pravdivost zveřejněných údajů.

  • A na co by se měly zaměřit právnické osoby, které zveřejnění údajů o svých skutečných majitelích již zajistily?

Již dnes platí, že právnické osoby o svých skutečných majitelích získávají a zaznamenávají úplné, přesné a aktuální údaje. Pokud tedy dojde ke změně vlastnické struktury nebo právního uspořádání, je povinností tyto změny nahlásit. Například pokud má právnická osoba více skutečných majitelů a dojde ke skutečnosti, že jeden z nich již nebude nadále držet podíl na této právnické osobě, je nutné v evidenci zveřejnit den, do kterého byla tato fyzická osoba skutečným majitelem. Skutečnosti, které povedou k nutnosti změn zveřejněných údajů, mohou nastat také při přeměnách obchodních korporací. Stejným způsobem musí postupovat právnické osoby, pokud dojde ke změně některého ze zveřejněných údajů o skutečném majiteli (fyzické osobě), například dojde-li ke změně státu bydliště, státního občanství, jména, adresy místa pobytu aj.

V případě zájmu jsme rádi připraveni nabídnout v tomto ohledu naše služby, pro více informací kontaktujte Kateřinu Mikulkovou, e-mail: katerina.mikulkova@tpa-group.cz.