Nefinanční výkazy v oblasti ESG. Bude Vaše firma povinná vykazovat za rok 2025?

12. dubna 2024 | Doba čtení: 3 Min

Rostoucí význam nefinančního výkaznictví v dnešním podnikatelském prostředí

V posledních letech došlo k výraznému posunu směrem k uznání významu nefinančního výkaznictví. Tradičně bylo finanční výkaznictví základním kamenem hodnocení výkonnosti a hodnoty společnosti. S rostoucím povědomím o environmentálních, sociálních a správních (ESG) faktorech a související legislativní úpravou však zainteresované strany požadují komplexnější a transparentnější informace o nefinanční výkonnosti společnosti. Roste význam výkaznictví o udržitelnosti nebo výkaznictví o společenské odpovědnosti firem (CSR).

Nefinanční výkaznictví jde nad rámec čísel a poskytuje pohled na dopad podniku na společnost a životní prostředí. Zahrnuje širokou škálu témat, včetně péče o životní prostředí, pracovních postupů, lidských práv, zapojení komunity, rozmanitosti a inkluze a etického chování podniku. Zveřejněním těchto informací mohou společnosti prokázat svůj závazek k udržitelnosti, odpovědnosti a odpovědným obchodním praktikám.

Jednou z hnacích sil rostoucí poptávky po nefinančním reportingu je rostoucí vliv faktorů ESG na investiční rozhodování. Investoři stále častěji začleňují kritéria ESG do svých investičních strategií a uvědomují si, že tyto faktory mohou ovlivnit dlouhodobou finanční výkonnost a řízení rizik. V důsledku toho jsou společnosti, které účinně řídí ESG rizika a příležitosti, považovány za odolnější a atraktivnější investiční příležitosti. Nefinanční výkaznictví je navíc nezbytné pro budování důvěry a důvěryhodnosti u zainteresovaných stran, včetně zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, regulačních orgánů a širší komunity.

Pro koho je nefinanční výkaznictví již povinností?

Dle evropské legislativy platné od roku 2014[1] vykazují nefinanční informace kótované společnosti a velké společnosti veřejného zájmu. V roce 2022 byla původní právní úprava změněna a okruh společností povinných k nefinančnímu vykazování byl rozšířen. Rozšíření je rozděleno na několik fází.

První fáze vykazování od 1. ledna 2024 se týká subjektů veřejného zájmu s více jak 500 zaměstnanci.

Za rok 2025 jsou povinny vykazovat nefinanční informace velké společnosti, které splňují určitá kritéria.

Ověřili jste si, zda je Vaše společnost nebo skupina také povinná k nefinančnímu vykazování již od roku 2025?

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 „CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)“ ve znění směrnice č. 2023/2775 ze dne 17. října 2023 nově ukládá povinnost nefinančního vykazování velkým společnostem a skupinám, které splňují alespoň dvě z následujících kritérií:

  • bilanční suma: 25 000 000 EUR,
  • čistý obrat: 50 000 000 EUR,
  • průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 250.

Obraťte se na TPA

Nefinanční vykazování je důležité pro rozvoj společností, ale zároveň je velkou výzvou i pro velkou firmu. My v TPA Vám poradíme, jak nejlépe zvládnout tento důležitý a náročný krok ve směru udržitelné budoucnosti.

Autoři článku: Štěpán Kohoutek, Sergej Polikarpov

[1] NFRD – Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, preambule odst. 14.

Kontaktní osoba