Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

15. září 2022 | Doba čtení: 3 Min

V polovině srpna 2022 zaslalo Ministerstvo financí do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů („Návrh“). Tento návrh navazuje na předchozí projekt „Milostivé léto“, který byl realizován v tomto a předchozím roce a spočíval v odpuštění některých příslušenství dluhů vůči některým subjektům veřejné moci, které byly vymáhány ze strany soudních exekutorů.

Ministerstvo financí přistoupilo k vydání Návrhu primárně z toho důvodu, že daňové dluhy nejsou primárně vymáhány soudními exekutory. Projekt Milostivé léto tak měl na daňové dluhy pouze minimální vliv. Předmětem návrhu je tak aplikace projektu Milostivého léta na daňové dluhy a zánik některých bagatelních daňových dluhů (z důvodu jejich neefektivní administrativy).

V rámci Návrhu je uvedeno, že by se odpuštění mělo týkat příslušenství daní (nikoliv cla) fyzických osob, které je spravované orgány Finanční nebo Celní správy ČR nebo Ministerstvem financí a nedoplatek na dani vznikl do 30. června roku 2022. Podle Návrhu může dojít k odpuštění neuhrazeného příslušenství daně, konkrétně úroku z prodlení (nebo jeho obdoby podle jiného zákona), úroku z posečkané částky, exekučních nákladů (s výjimkou hotových výdajů) a nákladů řízení.

K odpuštění tohoto příslušenství dojde, pokud nedoplatek daně, kterého se příslušenství týká, bude plně uhrazen (nebo zanikne) v období od 1. července 2023 do 2. října 2023 („Odpustné období“) a dlužník zároveň během tohoto období požádá o odpuštění příslušenství. Aby při placení daňových nedoplatků byl uhrazen ten nedoplatek, u kterého dlužník požádá o odpuštění příslušenství, tak by měla být žádost o odpuštění podána nejpozději v den platby nedoplatku.

K zániku příslušenství daně by pak podle Návrhu mělo dojít i v případě, že dlužník požádá o splátkování nedoplatku (nebude povinnost hradit správní poplatek) a nedoplatek bude následně uhrazen (nebo zanikne) nejpozději ve dnech splatnosti jednotlivých pohledávek. Podle Návrhu má být žádosti o splátkování vyhověno, pokud bude podána během Odpustného období a ke dni jejího podání:

  • není nedoplatek vymáhán v daňové exekuci a nejedná se o nedoplatek na záloze na daň,
  • výše jednotlivého nedoplatku nepřesahuje 10 000 Kč a
  • nejedná se o nedoplatek, u kterého již bylo povoleno posečkání nebo splátkování daně.

V takovém případě by úhrada nedoplatku měla být rozložena do čtyř splátek (2. října 2023, 2. ledna 2024, 1. dubna 2024 a 1. července 2024). První až třetí splátka by pak měla být ve výši čtvrtiny nedoplatku a čtvrtá ve výši zbývající části nedoplatku.

Aby došlo k zániku exekučních nákladů, tak musí podle Návrhu dojít k uhrazení nebo zániku všech daňových nedoplatků, pro které byla daňová exekuce nařízena. Příslušenství daně naopak nezanikne u daňových nedoplatků vymáhaných soudním exekutorem nebo v rámci mezinárodního vymáhání.

Zároveň by mělo dojít ke dni účinnosti Návrhu k zániku nedoplatků nebo příslušenství daně (nikoliv cla) vzniklých do 30. června 2022, které nedosahují jednotlivě 200 Kč (nebo 30 Kč v případě nedoplatku nebo příslušenství na dani z nemovitých věcí) a v součtu u jednoho správce daně nepřesahují 1 000 Kč.

Ministerstvo financí předpokládá nabytí účinnosti Návrhu dnem 1. července 2023. O finálním znění Návrhu za předpokladu, že projde celým legislativním procesem, Vás budeme v budoucnu informovat.

Další informace k této oblasti poskytne Filip Oudes, e-mail: filip.oudes@tpa-group.cz.