Návrh intepretace Národní účetní rady k přijatým zálohám v cizí měně

9. listopadu 2021 | Doba čtení: 4 Min

Na webu Národní účetní rady http://nur.cz/ byl zveřejněn návrh interpretace, která tímto byla propuštěna do vnějšího připomínkového řízení. Jedná se o velmi důležitou interpretaci, která řeší přijaté zálohy v cizí měně.

Tato interpretace ideově navazuje na již schválené interpretace týkající se cizoměnových operací, je zde znovu zopakováno, že kurzové riziko ze své podstaty vzniká pouze u těch cizoměnových aktiv a závazků, kdy vývoj měnového kurzu má vliv na výši budoucích peněžních toků, které účetní jednotka z aktiva očekává získat jako přijatou platbu, resp. v souvislosti s vypořádáním závazku, které očekává uhradit.

Kurzové riziko nevyplývá z aktiv a závazků, které ač jsou důsledkem cizoměnové transakce, nevyjadřují směrem do budoucna očekávaný peněžní tok (např. pozemky a budovy v rámci dlouhodobého hmotného majetku, zásoby, náklady příštích období, výnosy příštích období, stejně tak uhrazené nebo přijaté zálohy, které nebudou v budoucnosti vráceny, apod.).

Cílem této interpretace je stanovit účetní řešení pro vykazování záloh přijatých v cizí měně v účetní závěrce a poskytnout odpovědi na následující otázky:

  • Co je podstatou přijaté zálohy?
  • Kdy je přijatá záloha (peněžním) závazkem a kdy nikoliv?
  • Kde v rozvaze má být vykázána přijatá záloha, pokud není závazkem?
  • Kdy jsou k přijaté záloze vykazovány kurzové rozdíly?

Přijatá záloha je důsledkem uzavřené prodejní transakce (prodej zboží, výrobků, služeb), při níž peněžní platba byla prodávající účetní jednotkou obdržena před vlastní realizací prodeje, tj. dodání aktiva, resp. poskytnutí služby, s níž je spojeno zachycení výnosu ve výsledku hospodaření.

Obecně platí, že prodejní cenu lze uhradit při dodání zboží, výrobků či poskytnutí služby v čase následujícím po dodání (k okamžiku dodání vzniká pohledávka), anebo v době před dodáním (je zachycena přijatá záloha nebo výnos příštích období). Proto přijatá záloha představuje ve své podstatě samostatnou (dílčí) část celkové prodejní ceny prodávaného aktiva či poskytované služby. Přijatá záloha je financováním (úhradou) smluvené prodejní transakce, přičemž se lze domnívat, že dodání aktiva, resp. poskytnutí služby ze strany prodávajícího následuje.

Je-li u prodávajícího transakce, s níž souvisí přijetí zálohy, ve stavu, že dojde pravděpodobně k dodání aktiva, resp. poskytnutí služby (např. byla započata výroba, objednán materiál, rozplánována zakázka), je přijatá záloha samostatnou (dílčí) částí celkové prodejní ceny aktiva nebo služby sjednané v cizí měně, a proto nepředstavuje závazek vyjádřený v cizí měně spadající do § 4 odst. 12 zákona o účetnictví, který je předmětem kurzového přepočtu.

Část prodejní ceny, která nebyla uhrazena přijetím zálohy před dodáním aktiva či poskytnutím služby, představuje další samostatnou (dílčí) část celkové prodejní ceny, o níž účetní jednotka účtuje (jako o pohledávce nebo úhradě) v době realizace prodejní transakce, přičemž nedochází souběžně k přepočtu částky přijaté zálohy.

Je-li u prodávajícího transakce, s níž souvisí přijetí zálohy, ve stavu, že dojde pravděpodobně k navrácení přijaté peněžní částky a prodejní transakce nebude realizována, pak

  • představuje přijatá záloha závazek vyjádřený v cizí měně spadající do § 4 odst. 12 zákona o účetnictví, který je předmětem kurzového přepočtu;
  • účetní jednotka vykazuje zůstatek přijaté zálohy v peněžních jednotkách české měny v hodnotě stanovené kurzovým přepočtem k rozvahovému dni, přičemž do finančního výsledku hospodaření je zahrnut související kurzový rozdíl;
  • přijatá záloha je v rozvaze vykazována v rámci závazků.

NÚR vydala I-43 Poskytnuté zálohy v cizí měně, ve které jsou upravena pravidla pro zálohy zaplacené v cizí měně, a touto intepretací by měla být odborná veřejnost ujištěna, že i pro přijaté zálohy platí koncepčně shodný přístup.

Kontaktní osoba