Návrh Evropské komise o harmonizaci pravidel převodních cen v zemích EU

6. prosince 2023 | Doba čtení: 3 Min

Evropská komise dne 12. září 2023 zveřejnila návrh směrnice k převodním cenám (dále jen „Směrnice EU“), která má za účel harmonizovat pravidla převodních cen v celé EU, a zaručit tak jednotný přístup k problematice převodních cen. Nová úprava by se týkala daňových poplatníků se sídlem v EU, ale také transakcí, které podléhají zdanění v zemích EU.

V současnosti se přístupy k převodním cenám na lokální úrovni jednotlivých členských států EU různí. Cílem Směrnice EU je začlenění pravidel převodních cen do legislativy na úrovni EU a nastavení jednotného přístupu v dodržování principu tržního odstupu. Harmonizace pravidel převodních cen na úrovni EU by měla odstranit rozdíly výkladu Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní společnosti a daňové správy (dále jen „Směrnice OECD“) a současně ukotvit její postavení v legislativě jednotlivých členských států EU, které jsou členy OECD, ale i ve státech, které v současnosti členy nejsou (Malta, Kypr, Bulharsko a Rumunsko).

Cílem harmonizace pravidel pro převodní ceny je zvýšení daňové jistoty poplatníků, snížení rizika dvojího nebo nadměrného zdanění a četnosti náročných soudních sporů a současně také snížení souvisejících nákladů na dodržování daňových předpisů.

Stěžejními tématy Směrnice EU jsou:

  • Spojené osoby

Evropská unie má prostřednictvím Směrnice EU za cíl sjednocení definice spojených osob v jednotlivých členských státech. Definice v rámci Směrnice EU sice zčásti kopíruje naši aktuální úpravu v zákoně o daních z příjmů, nicméně, nově by se měla vztahovat např. také na osoby podílející se na zisku, a to ve výši alespoň 25 %. Současně by v případě skupiny obsahující několik vlastnických úrovní mělo být nově zavedeno pravidlo násobení vlastnických podílů pro určení výsledné míry spojenosti.

  • Kompenzace

Pro urychlení řešení mezinárodních sporů spojených s převodními cenami je ve Směrnici EU navržen systém mechanismů úpravy základu daně. Na primární úpravu základu daně v jednom členském státě by měl při splnění daných podmínek druhý zainteresovaný členský stát reagovat do 180 dnů. Cílem je jednodušší a rychlejší eliminace dvojího zdanění. Tímto mechanismem není nijak narušena možnost řešit dvojí zdanění prostřednictvím tzv. MAP.

Upravena je také kompenzace provedená samotným daňovým poplatníkem ještě před podáním daňového přiznání.

  • Metody

Směrnice EU shrnuje metody definované Směrnicí OECD a stanovuje volnost v jejich výběru, přičemž stále platí, že by měla být vybrána ta nejvhodnější. Jiné metody je možné použít, pokud je pro metody uvedené ve Směrnici OECD uveden důvod, proč nejsou vhodné.

  • Interval tržného rozpětí

Za interval tržního rozpětí Směrnice EU považuje mezikvartilové rozpětí, tedy hodnoty nacházející se mezi 25. percentilem a 75. percentilem. Pokud se zjištěná hodnota nachází v rámci tržního rozpětí, není třeba základ daně nijak upravovat. Pokud se zjištěná hodnota nachází mimo tržní rozpětí, je správce daně povinen provést úpravu na hodnotu mediánu (50. percentilu) všech hodnot. Tato úprava se liší od současné správní praxe a neodpovídá ani aktuální judikatuře v České republice.

Aktuální stav

V současné době je k dispozici pouze legislativní návrh Směrnice EU. V případě jednohlasného souhlasu všech členských států by byla nová pravidla převodních cen přijata a následně by měla být členskými státy implementována do konce roku 2025. Účinnost harmonizovaných pravidel se předpokládá od 1. ledna 2026.

Kontaktní osoba