Možnost vyloučení kursových rozdílů ze základu daně z příjmů

4. září 2023 | Doba čtení: 3 Min

Návrh novely zákona o daních z příjmů v konsolidačním balíčku přináší možnost poplatníkům od roku 2024 vyloučit nerealizované kurzové rozdíly ze základu daně v období jejich vzniku a do základu daně je zahrnout až v období, kdy je kurzový rozdíl realizován.

Tuto možnost může využít poplatník daně z příjmů, který

a) je účetní jednotkou a vede podvojné účetnictví,

b) není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,

c) není v likvidaci,

d) podá správci daně oznámení o vstupu do režimu vylučování kurzových rozdílů.

Oznámení o vstupu do režimu je nutno podat správci daně do 3 měsíců od prvního dne zdaňovacího období. Pokud předpokládáme úspěšné schválení, tak pro zdaňovací období roku 2024 je tento termín do konce března 2024.

Nerealizované kurzové rozdíly zpravidla vznikají k okamžiku ocenění cizoměnového majetku a dluhů k datu, ke kterému je sestavena účetní závěrka. Tyto kurzové rozdíly jsou účtovány výsledkově do nákladů nebo do výnosů. Tyto náklady nebo výnosy budou vyloučeny ze základu daně z příjmů. Dodanění tohoto nákladu nebo výnosu se provede v účetním období, kdy dojde k realizaci kurzového rozdílu, tedy zpravidla je pohledávka nebo dluh splacen. Nerealizovaný kurzový rozdíl vstoupí do základu daně v okamžiku realizace, tedy v okamžiku, kdy zanikne měnové riziko. Může se jednat jak o úhradu dluhu, tak i odpis pohledávky.

Ve zdaňovacích obdobích, kdy je poplatník v režimu vylučování kurzových rozdílů, vylučuje ze základu daně všechny nerealizované kurzové rozdíly. Naopak pokud dojde k ukončení režimu, je nutno všechny vyloučené kurzové rozdíly dodanit bez ohledu na to, zda byly, či nebyly realizovány.

Ukončení tohoto režimu může být dobrovolné, nebo vynucené skutečnostmi uvedenými v zákoně. Při dobrovolném ukončení poplatník přestává být poplatníkem v režimu vylučování kurzových rozdílů uplynutím druhého zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém správci daně oznámí vystoupení z režimu vylučování kurzových rozdílů.

Dle ustanovení zákona přestane být poplatník v režimu vylučování kurzových rozdílů, pokud vstoupí do likvidace, nastane u něho úpadek, nebo dojde k jeho zániku bez likvidace, tedy například v důsledku fúze nebo rozdělení. Další příčinou zániku režimu jsou situace, ve kterých je podáno daňové přiznání za období, za které se podává daňové přiznání dle § 38ma odst. 1 písm. a), b) a d) až f) zákona o daních z příjmů.

Kontaktní osoba