Mimořádné sdělení týkající se koronaviru 4

25. listopadu 2021 | Doba čtení: 5 Min

Kompenzační bonus pro rok 2022

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh již čtvrtého zákona o kompenzačním bonusu (sněmovní tisk č. 50). Jedná se o kompenzační bonus pro rok 2022.

O 1 000 Kč za každý den budou moci žádat OSVČ a společníci s.r.o., zatímco pracovníci na dohodu mimo pracovní poměr (tzv. dohodáři) a podnikatelé v karanténě či izolaci budou mít nárok na 500 Kč denně. Žádat bude možné nejprve o první bonusové období, které je zákonem stanoveno od 22. listopadu do 31. prosince 2021 (tj. 40 dní). Zákon dále stanovuje druhé bonusové období od 1. do 31. ledna 2022 (tj. 31 dní). Další bonusová období může v návaznosti na vývoj pandemické situace vyhlásit svým nařízením vláda, a to vždy na jeden kalendářní měsíc nejpozději do konce roku 2022.

Nárok na kompenzační bonus bude testován na propadu příjmů odpovídajících tržbám o nejméně 30 %, a to ve srovnávaném období oproti průměrné měsíční výší příjmů ve srovnávacím období. Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bonusového období, tedy prosinec 2021, resp. leden 2022. Srovnávacím obdobím jsou poté libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od června do října 2021. Výjimkou jsou sezónní podnikatelé, kteří přes léto svou činnost provozovat nemohou, jejichž srovnávacím obdobím je poslední zimní období před vypuknutím pandemie.

Nárok na nový kompenzační bonus budou mít podnikatelé, kteří mají k datu 22. listopadu 2021 aktivní živnostenské oprávnění nebo kteří ho mají přerušené po dobu nejdéle jednoho roku, čímž je zohledněno především specifikum tzv. sezonních podnikatelů. Podnikání přitom stejně jako dosud musí pro žadatele o bonus představovat hlavní zdroj příjmů, což se bude nadále ověřovat prostřednictvím testu majoritního příjmu ve zvoleném srovnávacím období.

Stejně jako u předchozího kompenzačního bonusu zůstává i s ohledem na zvýšení pomoci na 1000 Kč denně jeho vzájemná neslučitelnost s dotačními programy s výjimkou programu Antivirus. Nezbytnou podmínkou zůstává účast živnostníka na nemocenském pojištění.

Nový kompenzační bonus bude technicky opět vratkou daně z příjmů ze závislé činnosti, kterou budou oproti žádosti stvrzené čestným prohlášením vyplácet finanční úřady. Finanční správa přitom zachová jednoduchou online žádost dostupnou také na www.mfcr.cz/bonus. Podat žádost bude nadále možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně finančního úřadu.

Spuštění žádostí a jejich následné vyplácení je v tuto chvíli závislé na vývoji legislativního procesu v Parlamentu. Obecně pak platí, že žádost je možné podat nejdříve po skončení daného bonusového období, aby bylo možné v žádosti uvést výši tržeb, u nichž nastal propad.

 

Příspěvek při nařízené karanténě aneb izolačka se vrací

Další návrh zákona, který byl předán vládou do Poslanecké sněmovny, je sněmovní tisk č. 50, který má opětovně zavést mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě, tedy tzv. izolačku.

Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu příjmu, bude příslušet za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se sníží. Příspěvek má být vyplácen nejdéle do 30. června 2022.

Příspěvek bude příslušet podle tohoto zákona i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byla karanténa nařízena po 31. říjnu 2021 a tato karanténa bude trvat alespoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona. Náklady na příspěvek nepůjdou k tíži zaměstnavatele, neboť ten si bude moci vyplacenou výši odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Opětovné zavedení krizového ošetřovného

Třetím zákonem předaným do Poslanecké sněmovny je návrh zákona na krizové ošetřovné (sněmovní tisk č. 49). Díky tomuto návrhu budou mít rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi, nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo třídy, a nebo při nařízení individuální karantény dítěti. Ošetřovné bude navýšeno na 80 procent denního vyměřovacího základu. Rodiče dostanou minimálně 400 Kč na den. Krizové ošetřovné se bude vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří odvádí pojistné.

Díky krizovému ošetřovného rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi, budou dostávat náhradu příjmu po celou dobu mimořádných opatření, a to ve výši 80 procent,“ komentuje návrh ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Navržené parametry krizového ošetřovného:

  • Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u standardního ošetřovného.
  • Výše ošetřovného bude činit 80 procent redukovaného denního vyměřovacího základu.
  • Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro zaměstnance v pracovním nebo ve služebním poměru, kteří mají plný úvazek, ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.
  • Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Od ledna 2022 o dítě budou moci pečovat i další příbuzní kromě rodičů, kteří s dítětem nemusí žít v jedné domácnosti.

Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí pojistné na sociální zabezpečení.

Vláda navrhuje platnost krizového ošetřovného na období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Všechny výše uvedené návrhy zákonů předkládá vláda Poslanecké sněmovně se žádostí o projednání v legislativní nouzi, aby jejich účinky projevily co nejdříve.

 

Všechny výše uvedené návrhy zákonů předkládá vláda Poslanecké sněmovně se žádostí o projednání v legislativní nouzi, aby se jejich účinky projevily co nejdříve.