Mimořádné sdělení týkající se koronaviru 26

4. listopadu 2020 | Doba čtení: 5 Min

Obnovení kompenzačního bonusu

Poslanci ve zrychleném jednání schválili návrh Ministerstva financí na obnovení kompenzačního bonusu pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a zaměstnance pracující na dohody, kteří jsou činní v nyní omezených oblastech ekonomiky. Zákon ještě nebyl podepsán prezidentem.

Za jaké období bude bonus vyplácen?

 • Bonusové období kopíruje nouzový stav, tzn. od 5. října do 4. listopadu 2020 s možností automatického prodloužení.

Kolik bonus činí?

 • 500 Kč za každý den uzavření, znemožnění či omezení podnikání.

Kdo má nárok?

 • OSVČ a malé s.r.o. (nejvýše se dvěma společníky nebo rodinná s.r.o.) za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí.
 • OSVČ a malé s.r.o., které jsou na zavřené obory přímo navázány, a to buď dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (restaurace – dodavatel surovin), anebo je jejich činnost neodmyslitelně spjata s uzavřenou provozovnou (divadlo – herec, posilovna – fitness trenér). Rozhodujícími podmínkami uznání tohoto bonusu je omezení této činnosti alespoň z 80 %, zároveň tento způsob obživy musí představovat dominantní příjem a nesmí k němu existovat snadná forma náhrady.
 • Zaměstnanci vykonávající práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, kteří ztratili tento příjem u podnikatele zasaženého bezprostředním zákazem či omezením ze strany státu. Ti musí prokázat, že byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci, a to po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců (tj. od 1. června do 30. září 2020).

Jaké jsou podmínky čerpání?

 • Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl omezen v důsledku vládních restrikcí v rámci nouzového stavu vyhlášeného 5. října 2020. Nově však nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. majoritní zdroj obživy za období 1. června do 30. září 2020.
 • Současně nelze čerpat jinou přímou pomoc z ostatních státních programů (například COVID – Kultura).
 • Žadatel nesmí v daném období pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Kde a kdy si o kompenzační bonus zažádat?

 • Žádost se bude podávat na místně příslušný finanční úřad.
 • Formulář žádosti bude zveřejněn na webu Finanční správy po skončení legislativního procesu. Teprve poté bude možné zasílat žádosti.
 • Žádat půjde nejdéle dva měsíce po skončení bonusového období.

Krizové ošetřovné – aktuálně

Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na krizové ošetřovné prošel ve stavu legislativní nouze schvalovacím procesem Poslaneckou sněmovnou a Senátem a ke dni 30. 10. 2020 byl návrh podepsán také prezidentem ČR.

Zaměstnanec

 • Na webových stránkách ePortálu České správy sociálního zabezpečení (dále také „ČSSZ“) vyplní zaměstnanec zcela nový interaktivní tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část“ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m).
 • Při vytvoření nového interaktivního formuláře na ePortálu ČSSZ se nově přímo v elektronickém tiskopise vygeneruje číslo žádosti, které je nutno si zapamatovat pro snadnou identifikaci při komunikaci s ČSSZ a také pro případ trvání mimořádných opatření v dalších obdobích, kdy bude nutné toto číslo vyplnit na formulář za následující kalendářní měsíc.
 • Vyplněnou a podepsanou žádost zaměstnanec elektronicky odešle (se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou), nebo naskenuje (ofotí) a pošle zaměstnavateli e-mailem (bez zaručeného elektronického podpisu či předá fyzicky (poštou)).

Zaměstnavatel

 • Po obdržení vyplněné a podepsané žádosti zaměstnavatel doplní své záznamy na tiskopise od zaměstnance nebo vyplní samostatný tiskopis na ePortále ČSSZ „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz).
 • Řádně elektronicky vyplněné tiskopisy zaměstnavatel předá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou).
 • Řádně fyzicky vyplněné tiskopisy zaměstnavatel naskenuje a předá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou).

Kolik?

 • Výše ošetřovného se nově zvýšila na 70 % denní vyměřovacího základu, denní výše dávky je minimálně 400 Kč.

Je možné se v péči o dítě střídat?

 • Ano, a to pouze za podmínky, že střídání nebude v průběhu stejného dne.

Program Antivirus – aktuální změny

Jak jsme Vás již informovali v předchozím newsletteru, vláda schválila prodloužení programu Antivirus A do konce tohoto roku, tj. do 31. 12. 2020.

Nově se můžete setkat s označením Antivirus Plus (režim A plus), který se týká firem, které musí zavřít či významně omezit provoz na základě rozhodnutí vlády, a v tomto případě zde došlo k navýšení příspěvku. Antivirus A se nadále týká zaměstnanců, kteří jsou v karanténě.

Parametry Antivirus Plus: Od 1. 10. 2020 je příspěvek ve výši 100 % náhrad mezd / maximálně 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance.

Parametry Antivirus A: Nadále zůstává 80% náhrada mezd / maximálně 39 tisíc Kč na zaměstnance v karanténě.

Antivirus B, ve kterém stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo (například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů), byl prodloužen do konce roku, tj. 31. 12. 2020.

Parametry Antivirus B: Nadále zůstává 60% náhrada mezd / strop 29 tisíc Kč na jednoho zaměstnance.

Kurzarbeit

Novela zákona o zaměstnanosti, která by měla plynule navázat na program Antivirus, se zatím stále projednává v Poslanecké sněmovně, a vzhledem ke skutečnosti, že je zde zveřejněno více než 20 pozměňovacích návrhů, neočekává se její brzké schválení.