Milostivé léto III

6. listopadu 2023 | Doba čtení: 3 Min

Již dříve jsme Vás informovali o připravovaném návrhu zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, tzv. třetí kolo milostivého léta. Milostivé léto III běží od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023 (Rozhodné období).

Milostivé léto III umožňuje některým dlužníkům zbavit se především příslušenství u daňových dluhů, tj. úroku z prodlení, úroku z posečkané částky, penále, pokut za opožděné tvrzení daně, nákladů řízení vč. exekučních nákladů.

O toto odpuštění příslušenství daně mohou požádat pouze fyzické osoby – podnikatelé i nepodnikatelé. Na právnické osoby se tato možnost nevztahuje. Akce se vztahuje pouze na nedoplatky vzniklé do 30. září 2022. Nespadají sem nedoplatky cla a jeho příslušenství, nedoplatky vymáhané soudním exekutorem nebo v rámci mezinárodního vymáhání.

K odpuštění příslušenství na dani je potřeba, aby nedoplatek daně, kterého se příslušenství týká, byl uhrazen, a to nejpozději do 30. listopadu 2023. Zároveň musí dlužník podat v Rozhodném období žádost o odpuštění tohoto příslušenství, nejpozději však v den úhrady tohoto nedoplatku na dani.

Pokud dlužník nemá dostatek prostředků na úhradu nedoplatku na dani, může požádat o rozložení úhrady do splátek. Žádosti o povolení splátkování by mělo být automaticky vyhověno ze strany finančního úřadu, pokud bude podána v Rozhodném období, tj. nejpozději do 30. listopadu 2023, a za podmínek, že:

  • se nejedná o nedoplatek, u kterého již bylo povoleno posečkání nebo splátkování daně,
  • nedoplatek je vyšší než 5 000 Kč,
  • nejedná se o nedoplatek na záloze na daň.

V takovém případě je úhrada nedoplatku rozložena do 12 splátek, přičemž první splátka má splatnost 30. listopadu 2023 a ostatní splátky pak vždy na konci měsíce. Pokud jsou dodrženy podmínky úhrady (tj. dny splatnosti splátek a správná výše splátek), dojde po uhrazení poslední splátky k automatickému odpuštění příslušenství.

Během Milostivého léta III všem fyzickým i právnickým osobám automaticky zaniknou bez žádosti bagatelní nedoplatky vzniklé do 30. září 2022, tj. nedoplatky, jejichž hodnota nepřesahuje jednotlivě 200 Kč (v případě daně z nemovitých věcí 30 Kč) a v součtu u jednoho správce daně 1 000 Kč.

V rámci Milostivého léta III se však můžete zbavit také penále a exekučních nákladů, které Vám vznikly u ČSSZ. V rámci podmínek ČSSZ se Milostivé léto III vztahuje na všechny fyzické i právnické osoby, zaměstnavatele i OSVČ a také plátce, kteří již svoji činnost ukončili. Také v rámci podmínek ČSSZ dojde k odpuštění penále a částky exekučních nákladů, které souvisí s dluhem na pojistném, které vzniklo do 30. 9. 2022. Podmínky pro jejich odpuštění jsou obdobné jako u daňových nedoplatků (viz výše) a lze rovněž požádat o rozložení úhrady dluhu ve splátkách. Všem plátcům pojistného (dlužníkům) rozesílaly příslušné OSSZ do datových schránek v červenci 2023 informaci, jak postupovat v jejich konkrétním případě.

Kontaktní osoba