Lex Ukrajina – řešení situace uprchlíků v oblasti zaměstnávání, zdravotnictví, sociálního zabezpečení a dalších

7. dubna 2022 | Doba čtení: 3 Min

Dne 21. 3. 2022 vstoupil v platnost (v návaznosti na Rozhodnutí Rady (EU)) tzv. Lex Ukrajina – soubor tří zákonů, které mají za úkol řešit pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Kromě jiného řeší právní statut uprchlíků, jejich zaměstnávání, přístup ke zdravotní péči, sociálnímu zabezpečení či vzdělávání. Platnost zákona je přijata na dobu jednoho roku, skončí 31. 3. 2023.

Oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany náleží těmto osobám:

  • občané Ukrajiny, kteří pobývali na Ukrajině před 24. únorem a poté zemi opustili či kteří 24. února oprávněně pobývali v ČR na základě bezvízového styku nebo krátkodobého víza
  • osoby bez státní příslušnosti a držitelé mezinárodní ochrany na Ukrajině, kteří pobývali na Ukrajině před 24. únorem a poté zemi opustili
  • rodinní příslušníci výše zmíněných skupin, kteří spolu s nimi před 24. únorem pobývali na Ukrajině
  • cizinci s trvalým pobytem na Ukrajině, kteří nemohou vycestovat do země původu (či předchozího trvalého pobytu u osob bez státní příslušnosti), z důvodu hrozby skutečného nebezpečí

Dočasná ochrana bude trvat jeden rok a může být prodloužena maximálně o jeden krok.

O dočasnou ochranu je možné požádat v kterémkoli státě EU (kromě Dánska), výhody z ní plynoucí je ale možné čerpat pouze ve státě, která ji udělali. Vízum zároveň opravňuje cizince cestovat po celém schengenském prostoru.

Zaměstnanost

Držitelé dočasné ochrany mají volný vstup na trh práce, jsou tedy vnímáni jaké lidé s trvalým pobytem. Pro jejich zaměstnání tak není potřeba žádné povolení k zaměstnání, zaměstnavateli však zůstává (stejně jako u všech cizinců) povinnost informovat krajskou pobočku Úřadu práce o vzniku a skončení zaměstnání.

Zaměstnavatelům lze doporučit, aby se zaměstnanci sjednávali pracovní poměr na dobu určitou na dobu „dočasné ochrany“ a dohodli se na informační povinnosti zaměstnanců ve vztahu k jejich pobytovému statusu.

Vzhledem k povinnosti vstupné lékařské prohlídky před zahájením zaměstnání vznikaly v posledních týdnech komplikace, kdy poskytovatelé pracovnělékařských služeb odmítly provést vstupní prohlídku z důvodu chybějícího výpisu ze zdravotní dokumentace. V této souvislosti vydalo Ministerstvo zdravotnictví doporučení, jak by měla vstupní prohlídka probíhat a jaká by měla obsahovat vyšetření.

Zdravotní pojištění

Cizinci s oprávněním k pobytu za účelem dočasné ochrany se stávají pojištěnci podle zákona o zdravotním pojištění již ode dne vstupu na území ČR, pokud jim oprávnění k pobytu bude vydáno do 30 dní od vstupu. V opačném případě jsou pojištěnci 30 dní před vydáním. Pokud tyto osoby nemají příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání, stávají se státními pojištěnci.

Sociální zabezpečení

Humanitární dávka 5.000 Kč je plošně poskytována všem příchozím z Ukrajiny v měsíci příchodu, nejpozději však za měsíc květen 2022. Později bude vyplácena na základě žádosti. Pokud příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou neumožní zajištění základních životních potřeb, lze mu na základě žádosti poskytnout humanitární dávku opakovaně po dobu následujících maximálně pěti měsíců.

Cizinci také získají nárok na podporu v nezaměstnanosti, která bude vypočtena zejména z průměrné mzdy (nepředpokládá se předchozí zaměstnání).

S dalšími dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Vaše TPA