Letní tábory: pracovní volno a náhrady mzdy v souvislosti s akcemi pro děti a mládež

3. července 2023 | Doba čtení: 3 Min

Nastává doba letních táborů, kterých se kromě dětí účastní i spousta vedoucích, instruktorů, vychovatelů a dalších osob, které jsou v běžném životě zaměstnanci. Zákoník práce na tyto osoby myslí a za splnění podmínek jim umožňuje čerpat pracovní volno a obdržet náhradu mzdy.

Ze zákona přísluší zaměstnanci pracovní volno k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popř. středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež a také pro obdobné činnosti na sportovních soustředěních. Pracovní volno náleží v rozsahu nezbytně nutném, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku za takové pracovní volno náleží zaměstnanci nejvýše za 1 týden v kalendářním roce (může být rozdělen do více úseků), nejvýše však ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku; pro rok 2023 je nejvyšší možná náhrada 39 306 Kč. Toto maximum se již nijak nekrátí nebo nepřepočítává.

Podmínkou je, že zaměstnanec po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo mládeží (k porušení však nedojde, pokud zaměstnanec za tuto akci odměnu dostane). Činnost v průběhu roku nemusí být vykonávána pro stejnou organizaci, která pořádá letní tábor či sportovní soustředění.

Tábor nebo sportovní soustředění musí být pořádány právnickou osobou, která je zapsaná ve veřejném rejstříku po dobu nejméně 5 let nebo je práce s dětmi a mládeží její hlavní činností. Pokud je akce pořádána fyzickou osobou, náleží zaměstnanci pracovní volno, ale nepřísluší mu náhrada mzdy.

Všechny výše zmíněné skutečnosti musí zaměstnanec zaměstnavateli doložit a je na zaměstnavateli, aby posoudil, zda byly všechny podmínky splněny.

Jelikož se z pohledu zákoníku práce jedná o pracovní volno v obecném zájmu, má zaměstnavatel nárok na refundaci poskytnuté náhrady ze státního rozpočtu. Na základě žádosti zaměstnavatele poskytuje úhradu OSSZ podle sídla zaměstnavatele. Zaměstnavateli se proplácí nejen samotná náhrada mzdy, ale i související pojistné, která je zaměstnavatel povinen platit na zaměstnance. Pojistné, které se sráží zaměstnanci, se nerefunduje.

Zaměstnavatel může v jedné žádosti žádat o úhradu nákladů za více zaměstnanců najednou nebo podat více samostatných žádostí. Refundaci je možné proplatit až po faktickém vyplacení náhrady mzdy zaměstnanci (tedy po zpracování a vyplacení mezd).