Interpretace Národní účetní rady I-48 Ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem

29. března 2023 | Doba čtení: 2 Min

Na počátku roku 2023 schválila Národní účetní rada novou interpretaci I-48. Ta se týká ocenění nabytých aktiv a závazků při transakcích s obchodním závodem. V současnosti je tato problematika upravena v zákoně o účetnictví a vyhlášce dvěma různými metodami.

Preferované řešení v interpretaci je, aby účetní jednotka nabývající obchodní závod použila položkové přecenění nabytých složek aktiv a dluhů s vykázáním goodwillu. Použití oceňovacího rozdílu k nabytému majetku se nedoporučuje zejména pro situaci, kdy by tento nabýval záporné hodnoty. Ve skutečnosti by to znamenalo, že převzaté účetní hodnoty aktiv obchodního závodu jsou nadhodnoceny a účetní jednotka by měla přecenit tato aktiva na reálnou hodnotu a využít metodu s goodwillem. Použití oceňovacího rozdílu k nabytému majetku je možno připustit v případě, kdy náklady na získání reálného ocenění jednotlivých složek obchodního závodu převyšují přínos takové informace.

Doba odpisování goodwillu by měla být stanovena po dobu, kdy budou nabytá aktiva generovat budoucí ekonomický užitek. Při této metodě je nutno vykázat i ta aktiva, která již prodávající nebo vkladatel odepsal, ale nadále jsou používaná. Tato situace znamená, že byl chybně nastaven odpisový plán u původního vlastníka.

Dále je pozornost věnována tomu, že je vhodné vykázat rezervy na přebíraná rizika.

V závěru interpretace je zdůrazněno, že u vkladu obchodního závodu a u přeměny je nutno vykázat odloženou daň z rozdílu mezi novou účetní hodnotnou a převzatou daňovou hodnotou získaného majetku. Tato informace je důležitá pro uživatele účetní závěrky, protože se většinou bude jednat o významné částky.

Kontaktní osoba