Informace pro provozovatele digitálních platforem (DAC 7) zveřejněné Generálním finančním ředitelstvím

6. ledna 2023 | Doba čtení: 4 Min

V minulém čísle jsme vás informovali o nové oznamovací povinnosti provozovatelů digitálních platforem (DAC 7), která byla implementována do české legislativy jako novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní s účinností od 1. ledna 2023. Generální finanční ředitelství (GFŘ) dne 20. prosince 2022, zveřejnilo soubor otázek a odpovědí k této oznamovací povinnosti včetně několika praktických příkladů. Níže uvádíme shrnutí zveřejněných informací.

GFŘ v dokumentu upřesňuje některé obecné otázky, které plynou z implementovaných pravidel. Jedná se o informace, které budou předávány v rámci Oznámení o oznamované činnosti vykonávané oznamovaným prodejcem, které bude obsahovat identifikační údaje prodejce, souhrn částek protiplnění za čtvrtletí či počet poskytnutých oznamovaných činností za oznamované období na dané platformě a další.

Formulář Ohlášení českého oznamujícího provozovatele platformy, který budou provozovatelé platforem poprvé zasílat po skončení roku 2023 do 31. ledna 2024, je vyhotoven dvojjazyčně v českém a anglickém jazyce. Specializovaný finanční úřad (SFÚ) bude akceptovat podání Ohlášení v jednom z nich. Na elektronickém portále Moje daně byly zveřejněny formuláře k 1. lednu 2023.

Pokud se provozovatel digitální platformy stane českým oznamujícím provozovatelem platformy, má povinnost podat do 15 dní ode dne naplnění stanovených podmínek Oznámení o této skutečnosti na SFÚ. GFŘ odkazuje na přechodná ustanovení novelizovaného zákona, dle kterých provozovatel platformy, který se stal českým oznamujícím provozovatelem platformy nejpozději do 75 dnů ode dne nabytí účinnosti (tj. 1. ledna 2023), podá Ohlášení nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí této účinnosti, tj. do 3. dubna 2023.

Prvním ze zveřejněných příkladů je situace, kdy společnost provozuje vlastní e-shop, přes který nabízí a prodává koncovým spotřebitelům své produkty. GFŘ uvádí, že prodej vlastních výrobků jménem a na účet provozovatele e-shopu bez zapojení třetí osoby (jiného prodávajícího) není oznamovanou činností. Dále GFŘ uvádí, že to platí i v případě, pokud je na takovém e-shopu nabízeno a prodáváno zboží jiných prodejců, ale pouze jménem e-shopu společnosti (přeprodej zboží). Klíčovým faktem je dle GFŘ skutečnost, že do smluvního vztahu s kupujícím vstupuje pouze společnost provozující e-shop.

Jako další příklad GFŘ uvádí situaci, kdy obsah digitální platformy představují inzertní stránky, které slouží k pouhé propagaci formou nástěnky. Příkladem je inzerce pronájmu nemovité věci, kdy lze spojení s pronajímatelem nemovitosti uskutečnit pouze formou přímého telefonního nebo e-mailového kontaktu. Dle GFŘ na tento typ obchodního modelu oznamovací povinnost nedopadá. GFŘ zdůrazňuje, že to platí, pakliže ze strany provozovatele nejsou poskytnuty prodejcům a kupujícím žádné jiné funkce na této platformě. Pokud by na takové platformě bylo umožněno například zadat objednávku, dochází dle GFŘ k usnadnění uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím této platformy bez ohledu na to, zda je protiplnění přes platformu vybíráno, či nikoliv. Tento typ platformy dle zveřejněných informací již pod oznamovací povinnost jejich provozovatelů spadá.

GFŘ také odpovídá na otázku, zda bude cena vedlejších plnění při oznamované činnosti poskytnutí dopravního prostředku bez řidiče (např. pronájem GPS navigace, dětské autosedačky či vozíku za auto) vstupovat do celkové reportované částky prodejce. Stejná situace může nastat u pronájmu nemovitých věcí (např. poukaz na wellness, placené internetové připojení, placené parkování či pronájem trezoru). GFŘ uvádí, že oznamující provozovatel digitální platformy oznamuje úhrn protiplnění, tedy veškerou úplatu, kterou prodejce obdrží v souvislosti s oznamovanou činností. Jedním z účelů nerozdělení protiplnění na hlavní a vedlejší v rámci jednotlivých oznamovaných činností je dle GFŘ prevence obcházení oznamovací povinnosti.

GFŘ dále zmiňuje typ digitální platformy, kdy jeho provozovatel poskytuje pouze technické řešení (software pro e-shop) formou pronájmu prodávajícímu. Dle zveřejněných informací je v tomto případě nutné blíže zkoumat danou situaci a fakt, zda provozovatel, který dané softwarové řešení prodejci poskytuje, vstupuje do vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem, či nikoliv.

Pokud si nejste jisti, zda se vás nová ohlašovací povinnost týká, jsme připraveni nabídnout v tomto ohledu naši součinnost. Kontaktujte naši specialistku Kateřinu Mikulkovou na e-mailu: katerina.mikulkova@tpa-group.cz.