Informace pro klienty SBERBANK CZ

3. března 2022 | Doba čtení: 2 Min

Česká národní banka zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka. Stalo se tak kvůli zhoršení likviditní situace banky v souvislosti s významným odlivem vkladů poté, co došlo k eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu a napadení Ukrajiny Ruskem. V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.

Finanční správa reaguje na současnou situaci a zastavila veškerý převod peněžních prostředků ze strany finančních úřadů na účty Sberbank CZ, a. s., kód banky 6800. Uvedené se může týkat například vyplácení přeplatků a kompenzačního bonusu. Zároveň již finanční úřady zaznamenaly situace, kdy poplatník nemůže hradit své daňové povinnosti kvůli faktické nedostupnosti svých finančních prostředků v této bance.

Nutná změna registračních údajů

Pokud má být poplatníkovi vrácen přeplatek nebo vyplacen kompenzační bonus, je nyní nutné oznámit správci daně změnu čísla bankovního účtu. Podle našich informací již řada klientů obdržela od správce daně do datové schránky výzvu k tomuto postupu.

Poplatník tak může změnu bankovního účtu učinit podáním Oznámení o změně registračních údajů. Pokud již požádal o vrácení přeplatku, pak může doplnit žádost o změnu čísla účtu uvedeného v žádosti pro vrácení vratitelného přeplatku například na dani z příjmů. V případě již podané žádosti o kompenzační bonus je třeba doplnit tuto žádost o změnu bankovního účtu.

Změnu registračních údajů doporučujeme udělat prostřednictvím příslušného formuláře Oznámení o změně registračních údajů dostupného v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu. Jestliže má daňový subjekt zřízenu datovou schránku ze zákona, musí formulář podat elektronicky.

Nedostupné finanční prostředky

Pokud poplatník či plátce daně nebude mít dostupné finanční prostředky na úhradu daňových povinností, je nutno to řešit s příslušným správcem daně. Jednou z možností je odklad platby daně, o který lze požádat prostřednictvím webové aplikace Finanční správy Žádost o povolení posečkání.

Jsme připraveni vám poskytnout pomoc při řešení těchto obtíží.

Vaše TPA