Informace k postupu správce daně ve věci odstraňování vad podání a vyměření daně

9. května 2023 | Doba čtení: 4 Min

Dne 3. 5. 2023 byla ze strany Finanční správy ČR zveřejněna informace související s rozšířením okruhu osob, kterým byla od 1. 1. 2023 ze zákona zřízena datová schránka.

V této souvislosti finanční úřady (FÚ) zaznamenaly nárůst počtu vadných podání (zejména v souvislosti s daňovými přiznáními (DP) k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob – více jak 30 000 případů). Daňové subjekty chybovaly nejčastěji v tom, že namísto elektronického podání podaly DP na papírovém formuláři nebo formulář podaly elektronicky ve formátu .pdf namísto .xml.

S ohledem na to, že se chyby dopustily zejména daňové subjekty, kterým byla nově zřízena datová schránka, tak Finanční správa ČR zavedla s ohledem na principy dobré správy dočasnou toleranci těchto vad podání dle § 74 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v platném znění (DŘ). Finanční správa v předmětné informaci uvádí, jak postupovala a bude dále postupovat v jednotlivých časových obdobích:

  • Postup v období od 1. 1. do 3. 4. 2023

Pokud FÚ obdržel podání na papírovém formuláři, ačkoliv mělo být učiněno elektronicky, nebo ve formátu .pdf namísto formátu .xml, tak neformálně kontaktoval podatele osobně, telefonicky, e-mailem či SMS, aby jej upozornil na nedodržení zákonem stanoveného elektronického způsobu podání. Pokud měla podání jiné vady než způsob a formát podání, tak FÚ vyzýval k odstranění vad podání dle § 74 odst. 1 písm. a) či b) DŘ.

  • Postup v období od 4. 4. do 2. 5. 2023

V případě vadných podání (papírový formulář nebo .pdf formát) učiněných do 3. 4. 2023 FÚ nevydával výzvy k odstranění vad podání dle § 74 odst. 1 písm. c) a d) DŘ a ani neukládal pokutu ve výši 1 000 Kč za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a odst. 2 DŘ.

Pokud daňový subjekt neopravil vadu ve způsobu podání, formátu či struktuře, mohl FÚ s přihlédnutím ke svým kapacitním možnostem a času opětovně daňový subjekt neformálně kontaktovat. I tato podání FÚ standardně zpracovával ve stejných lhůtách jako podání bezvadná a vyměřením daně se tyto vady podání staly bezpředmětnými (byly odstraněny z moci úřední). Pokud podané DP splňovalo všechny ostatní zákonné požadavky, FÚ považoval DP za podané v zákonném termínu do 3. 4. 2023 a od tohoto data se rovněž odvíjí běh lhůty pro vrácení přeplatku.

V případě vadných podání (papírový formulář nebo .pdf formát) učiněných od 4. 4. do 2. 5. 2023 FÚ nevydával výzvy k odstranění vad podání dle § 74 odst. 1 písm. c) a d) DŘ a ani neukládal pokutu ve výši 1 000 Kč za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 247a odst. 2 DŘ. Pokud v tomto období byla vada podání opravena, neukládal FÚ daňovým subjektům pokuty za opožděné DP dle § 250 DŘ.

I tato podání FÚ standardně zpracovával ve stejných lhůtách jako podání bezvadná a vyměřením daně se tyto vady podání staly bezpředmětnými (byly odstraněny z moci úřední). Pokud podané DP splňovalo všechny ostatní zákonné požadavky, FÚ považoval DP za podané v zákonném termínu do 2. 5. 2023 a od tohoto data se rovněž odvíjí běh lhůty pro vrácení přeplatku.

  • Postup v období od 3. 5. 2023 do 2. 6. 2023

V případě vadných podání (formát nebo struktura) učiněných daňovými subjekty elektronicky od 3. 5. 2023 do 2. 6. 2023 bude FÚ uplatňován stejný toleranční přístup.

Za účelem zachování rovného přístupu bude těmto daňovým subjektům poskytnut měsíční interval, v jehož průběhu bude dle kapacitních možností FÚ preferována neformální komunikace a upozornění na vady podání před striktním vydáním výzvy k odstranění vad dle § 74 odst. 1 písm. d) DŘ.

Na DP podaná elektronicky po 2. 5. 2023 se bude aplikovat pokuta za opožděné DP dle § 250 DŘ. U DP podaných na papírovém formuláři po 2. 5. 2023 bude FÚ vycházet, že zákonný termín pro podání byl do 3. 4. 2023, a to se všemi zákonnými důsledky z toho plynoucími.

Finanční správa tak bude tolerantní vůči daňovým subjektům, které podají podání v nesprávném formátu či struktuře a toto podání bude FÚ doručeno do 2. 6. 2023, a to až do okamžiku zpracování řádných DP za zdaňovací období roku 2022.