Finančnímu úřadu musí stačit prostá kopie plné moci

1. dubna 2022 | Doba čtení: 2 Min

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) ve svém nedávném rozsudku 3 Afs 443/2019 – 73 ze dne 20. 12. 2021 pokáral Odvolací finanční ředitelství a konstatoval, že na základě ustálené předchozí judikatury musí orgánům Finanční správy ČR (dále jen „FÚ“) stačit prostá kopie plné moci podepsaná ze strany zmocnitele (dále jen „prostá kopie plné moci“).

V rámci předmětného rozsudku NSS mimo jiné uvedl, že prosté kopie plných mocí běžně akceptují soudy, neboť procesní právní předpisy neobsahují žádné zvláštní nároky na plné moci jako je například povinnost ověřit podpis zmocnitele na plné moci. Dle NSS tak neexistuje výslovná zákonná úprava ani jiný objektivní důvod, proč by nároky na kvalitu plných mocí předkládaných v daňových řízení měly být podstatně přísnější než v řízeních soudních.

NSS dále zopakoval, že plná moc je jednostranným prohlášením zmocnitele, a FÚ tak nemůže v jejím případě trvat na její autorizované konverzi, neboť tato konverze není způsobilá k tomu ověřit autenticitu podpisu na plné moci. NSS zároveň podotknul, že pokud prostou kopii plné moci předkládá advokát nebo daňový poradce (příslušník úzce regulované profese), který je povinen se řídit příslušnými etickými pravidly, tak FÚ může oprávněně spoléhat na to, že takový zástupce (profesionál) jedná čestně, poctivě a předkládá pravou listinu, resp. její kopii, kterou mu klient řádně podepsal.

V případě předložení prosté kopie plné moci zástupcem tak není na místě výzva k odstranění vad podání dle § 74 daňového řádu. Dle NSS se tak FÚ musí spokojit s prostou kopií plné moci, ledaže by k předložené kopii měl zcela konkrétní a důvodné pochybnosti. Výzva k odstranění vad podání by tedy byla namístě pouze za situace, ve které bude předložená listina (plná moc) vykazovat očividné vážné nedostatky (například na ní vůbec nebude podpis zmocnitele, nebude dostatečně určitě stanoven rozsah zmocnění nebo budou dány důvodné pochybnosti o tom, zda listinu podepsal zmocnitel).

Odpovědi na vaše dotazy k této problematice poskytne Filip Oudes, e-mail: filip.oudes@tpa-group.cz.