Evidence skutečných majitelů – novela od 1. 6. 2021

28. dubna 2021 | Doba čtení: 3 Min

1.    Nový zákon

Vážení klienti, chtěli bychom Vás upozornit, že nový zákon o evidenci skutečných majitelů přináší významné změny v pravidlech pro zápis skutečných majitelů. Zásadní je zavedení sankcí za nedodržení evidenční povinnosti. Členové statutárních orgánů, skuteční majitelé ale také povinné osoby ve smyslu AML zákona mají proto společný zájem na ověření stávajících informací v evidenci a jejich případné opravě.

2.    Pokuty

Na rozdíl od dosavadní úpravy, která za nesplnění evidenčních povinností neukládala sankce, přináší nová úprava významné sankční mechanizmy ve formě pokut a omezení základních práv společníka.

Pokuta za přestupek společnosti může dosáhnout až do výše 500 tis. Kč a může být udělena

  • za porušení povinnosti zapsat skutečného majitele do evidence a to ani v přiměřené lhůtě stanovené soudem;
  • za nezajištění zápisu nových údajů poté, co soud rozhodl, že v zápisech do rejstříku jsou nesrovnalosti.

Pokuta za přestupek skutečného majitele může dosáhnout až do výše 500 tis. Kč a může být udělena

  • pokud tento neinformuje společnost o tom, že se stal skutečným majitelem nebo neposkytne potřebnou součinnost pro potřeby zápisu záznamu do evidence.

3.    Omezení základních práv společníka

Novela dále zavádí další sankční mechanismus v podobě omezení základních práv společníka. Osoba skutečného majitele, která není zapsaná v evidenci, nemůže vykonávat hlasovací právo a nemá právo na podíl na zisku společnosti. Společnost nesmí této osobě vyplatit podíl na zisku ani jiná plnění (např. vrátit příplatek poskytnutý mimo základní kapitál). Z těchto sankcí mohou vyvstat problémy jak pro nezapsané skutečné majitele, tak i pro členy statutárního orgánu společnosti, kteří by potenciálně mohli odpovídat za škodu způsobenou porušením péče řádného hospodáře.

4.     Nové povinnosti povinné osoby ve smyslu AML

Novela AML zákona zavádí povinnost povinné osoby upozornit na nesrovnalosti, pokud se domnívá, že údaje v evidenci nejsou ve shodě se skutečným stavem. Mezi takové osoby patří i auditoři, daňoví poradci a účetní. Povinná osoba musí upozornit na zjištěnou nesrovnalost klienta, a pokud z jeho strany nedojde k odstranění či vyvrácení nesrovnalosti, musí povinná osoba oznámit nesrovnalost soudu. Pokud by povinná osoba tuto povinnost nesplnila, hrozí jí pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vám doporučujeme prověřit správnost údajů uvedených v evidenci skutečných majitelů a v případě dotazů či nejasností kontaktovat Vašeho právníka.