Evidence přeshraničních plateb jako další nástroj v boji proti daňovým podvodům

8. ledna 2024 | Doba čtení: 2 Min

S rozmachem e-commerce a zavedením zjednodušení v oblasti daně z přidané hodnoty v podobě režimu jednoho správního místa, tzv. režimu OSS, došlo také k nárůstu podvodných aktivit v této oblasti. Na úrovni EU tak byl zaveden nástroj, který má za cíl pomoci správcům daně takové podvodné aktivity odhalovat. Tímto nástrojem je uložení povinnosti poskytovatelům platebních služeb evidovat přeshraniční platby a poskytovat údaje z této evidence správci daně. Do českého právního řádu je tato povinnost zavedena novelou zákona o DPH, kterou 14. prosince 2023 podepsal prezident.

S účinností od 1. ledna 2024 tak poskytovatelé platebních služeb, tedy osoby, které na základě zákona o platebním styku mohou poskytovat platební služby, budou mít povinnost vést evidenci o přeshraničních platbách a jejich příjemcích. Přeshraniční platbou se rozumí platba, které se uskutečňuje mezi členskými státy EU nebo s třetími zeměmi. Poskytovali platebních služeb vznikne povinnost vést uvedenou evidenci v případě, že poskytne více jak 25 přeshraničních plateb pro jednoho příjemce za kalendářní čtvrtletí. Evidovat se pak budou údaje o platbách a jejich příjemcích v případě příchozích plateb z jiných členských států nebo odchozích platbách směřujících do třetí země (mimo EU). Údaje z evidence bude poskytovatel platebních služeb předávat správci daně, který je dále poskytne do evropského Centrálního elektronického systému platebních informací („CESOP“). Údaje z CESOP pak kontrolní orgány členských států budou moci využít pro porovnání s údaji o DPH vyměňovanými mezi členskými státy při vyšetřování podvodů na DPH.

Kontaktní osoba