ESG v podnikání

6. prosince 2023 | Doba čtení: 4 Min

Dodržování zásad ESG se stává prioritou pro celou Evropu. Cíl regulace ESG neboli Environmentálních, Sociálních a Správních (Governance) faktorů spočívá v dosažení udržitelného a odpovědného podnikání. Environmentální faktory se zaměřují na snižování negativního dopadu podnikání na životní prostředí. Pro vybudování lepšího životního prostředí je nezbytné omezit emise skleníkových plynů, šetřit energie, minimalizovat produkci odpadů a podporovat udržitelné postupy využívání přírodních zdrojů. Sociální faktory se týkají vztahů firem s lidmi a společnostmi. Cílem je zlepšovat pracovní podmínky, podporovat rovnost, diverzitu a respektovat lidská práva. Správní faktory se zabývají způsobem, jakým je firma řízena a jak jsou v ní uplatňovány zásady etiky a spravedlnosti. Cílem je zajistit transparentnost, integritu a odpovědnost v rozhodovacích procesech na všech úrovních organizace. Integrace ESG norem do podnikové strategie může být rozhodujícím faktorem jak pro investory, tak pro zákazníky, kteří upřednostňují udržitelné a etické postupy, stejně jako pro finanční instituce, které poskytují zdroje financování.

ESG v kontextu nemovitostí: Udržitelné budovy a jejich ekologická certifikace

Evropa se má do roku 2050 stát uhlíkově neutrálním kontinentem. Vodítkem k realizaci tohoto záměru slouží Zero Carbon Roadmap, která mimo jiné řeší obor stavebnictví. Implementace norem ESG v nemovitostním sektoru má zásadní vliv na budování zdravého životního prostředí, a to zároveň ze dvou důvodů:

  • budovy produkují až 40 % celkové emise CO2,
  • lidé tráví v budovách většinu svého času.

ESG normy v nemovitostním sektoru kladou důraz na environmentální faktory, což znamená, že se staví na podporu udržitelného stavebnictví. Výstavba a provoz tzv. zelených budov zahrnuje využívání obnovitelných zdrojů energie, minimalizaci odpadů, úsporu vody a efektivní využívání plochy. Tím nejenže snižujeme negativní dopady na životní prostředí, ale také snižujeme náklady na energie a zvyšujeme hodnotu nemovitostí v dlouhodobém horizontu.

V rámci sociálních aspektů cílí normy ESG na zvýšení komfortu lidí, kteří nemovitost obývají. Jedná se nejenom o ekologičnost použitých stavebních materiálů, přísun denního světla či kvalitní cirkulaci vzduchu, ale také o pohodlné uspořádání vnitřního prostředí pro obyvatele budov.

V současné době existuje několik systémů „měření“ kvality budov, jejichž cílem je podporovat a odměňovat udržitelné stavby.

Zelená certifikace budov: Cesta k ochraně životního prostředí

V současné době existuje celá řada certifikačních systémů, které vyhodnocují jednotlivé parametry budov z hlediska ESG faktorů. Mezi nejrozšířenější patří BREEAM (Velká Británie) a LEED (Spojené Státy), mezi další se řadí HQE (Francie), DGNB (Německo), EDGE (Světová banka), WELL (Spojené Státy) a SBTool Cz (Česká republika).

Seznam kritérií posuzovaných v rámci BREEAM a LEED certifikace včetně jejích vah je uveden v následující tabulce:

Podle počtu získaných bodu získá budova certifikát příslušné kategorie:

Certifikace BREEAM nebo LEED mohou být uděleny jak nově postaveným, tak existujícím budovám. Tyto certifikáty jsou vhodné pro budovy v různých odvětvích nemovitostí, včetně kancelářských, obchodních, průmyslových a bytových. Čím vyšší je certifikát, tím více konkurenční jsou prostory určené k pronájmu. To zvyšuje šance na získání dlouhodobějšího a spolehlivého nájemce.

V rámci ocenění nemovitých věcí v TPA rozhodně zkoumáme, zda má nemovitost ekologický certifikát. Vyšší hodnocení budovy z hlediska ESG přináší vyšší nájemné a snižuje riziko neobsazenosti, udržitelné budovy vyžadují nižší náklady na energie a služby a jsou velice atraktivní pro solidní a zodpovědné nájemce. Veškeré výše uvedené faktory mají při ocenění přímý vliv na výnosnost (yield), kterou investice do nemovitostí přináší. Vyšší příjem z nájemného a nižší riziko zvyšují výslednou hodnotu nemovitosti.

Kontaktní osoba