DPH úskalí obchodování se zahraničím – 1. část

2. června 2023 | Doba čtení: 4 Min

Obchodování se zahraničím může pro české podnikatele a společnosti (dále jen „Podnikatel“) přinést spoustu nových povinností i v oblasti daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou českými plátci DPH. A na tato úskalí bychom vás rádi upozornili.

V rámci prvního článku se chceme zaměřit na nejčastější situace, které mohou právě při obchodování se zahraničím potkat Podnikatele, který není českým plátcem DPH (má obrat pod 2 mil. Kč), a které mají dopady na jeho povinnosti vůči českému finančnímu úřadu (dále jen „FÚ“).

U takového Podnikatele si dovolíme upozornit na několik situací, kdy se může stát ze zákona tzv. identifikovanou osobou pro účely DPH. Zjednodušeně řečeno osobou registrovanou k DPH, která má povinnost vykazovat některá plnění (transakce), potažmo z nich odvádět DPH, ale na rozdíl od klasického plátce DPH nemá možnost si nárokovat odpočet DPH.

Transakce, se kterými je spojena registrace jako identifikované osoby, vždy souvisí se zahraničím. Případů, kdy se Podnikatel stane ze zákona identifikovanou osobou, je hned několik, jsou jimi zejména následující:

  • Podnikatel si nechá do ČR poslat zboží z jiného členského státu EU (dále jen „JČS“) a celková hodnota tohoto zboží překročí 326.000,- Kč v jednom kalendářním roce.
  • Podnikatel si koupí v JČS nový automobil, který si následně nechá dopravit do ČR.
  • Podnikatel si nechá od zahraničního dodavatele (bez sídla v ČR; dále jen „Zahraniční dodavatel“) do ČR doručit zboží, které zde tento dodavatel následně i nainstaluje/namontuje.
  • Podnikatel koupí elektřinu či plyn od Zahraničního dodavatele a ke spotřebě dojde v ČR.
  • Zahraniční dodavatel poskytne Podnikateli službu jako např. marketing či právní poradenství.
  • Podnikatel poskytne službu (např. marketing, poradenství) odběrateli (plátci DPH v JČS), který sídlí v JČS.

Ve všech těchto případech se Podnikatel stane identifikovanou osobou dnem uskutečnění dané transakce. Od tohoto dne pak má Podnikatel 15 dní na to, aby podal u českého FÚ přihlášku k registraci k DPH. Na základě této přihlášky FÚ Podnikatele zaregistruje jako identifikovanou osobu zpětně k datu uskutečnění transakce a přidělí mu daňové identifikační číslo pro účely DPH (dále jen „DIČ“).

U transakcí uvedených pod body 1 až 5 pak bude Podnikatel následně povinen podat přiznání k DPH za měsíc, ve kterém došlo k dané transakci (dále jen „DPH přiznání“). Stejně jako v případě plátce DPH je potřeba podat DPH přiznání do 25. dne následujícího měsíce. V DPH přiznání pak Podnikatel přizná, že došlo k uskutečnění dané transakce, a zaplatí z ní DPH (částku, kterou zaplatil svému dodavateli, navýší o českou DPH). Tuto DPH pak prostřednictvím DPH přiznání Podnikatel zaplatí svému FÚ bez možnosti jejího vrácení (nárokování) zpět.

V případě transakce uvedené v bodě 6 pak Podnikateli vznikne povinnost vykázat tuto transakci v souhrnném hlášení (dále jen „SH“), ale nevznikne mu povinnost odvést DPH českému FÚ. V tomto případě totiž bude DPH povinen odvést odběratel v JČS, kde má sídlo.

Oproti plátci DPH pak Podnikatel, který je identifikovanou osobou, nemusí nikdy podávat kontrolní hlášení. Identifikovaná osoba pak musí podat DPH přiznání jen v případě, že jí v daném měsíci vznikla povinnost přiznat DPH. SH pak identifikovaná osoba musí podat jen za měsíc, ve kterém poskytla službu odběrateli v JČS.

Co se týče případné DPH deregistrace, tak Podnikatel, který je identifikovanou osobou, může požádat FÚ o zrušení této registrace, pokud mu v předcházejících 6 měsících nevznikla povinnost podat DPH přiznání (či SH), nepořídil  za poslední 2 kalendářní roky zboží z JČS za více jak 326.000,- Kč nebo přestal podnikat (uskutečňovat ekonomickou činnost).

Pokud Podnikatel nesplní svou zákonnou registrační povinnost nebo nevykáže, potažmo nezaplatí DPH z některé z výše uvedených transakcí, tak se vystavuje potenciálnímu postihu ze strany FÚ např. v podobě pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, penále, pokuty za opožděné DPH přiznání či úroku z prodlení.

V případě, že Podnikatel přemýšlí, že začne obchodovat se zahraničím, tak by měl s ohledem i na výše popsané dopady zvážit, zda se raději dobrovolně nezaregistrovat jako plátce DPH. Ten totiž na rozdíl od identifikované osoby může uplatňovat nárok na odpočet DPH, a obchodování se zahraničím tak pro něj nemusí mít takové negativní finanční dopady.

Pokud jste po dočtení článku dospěli k názoru, že jste přijali či uskutečnili plnění, ze kterého Vám mohla vzniknout povinná registrace k DPH jakožto identifikované osobě, nebo víte, že se Vás některé výše popsané transakce budou možná v blízké budoucnosti týkat, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám v dané věci poradíme, potažmo pomůžeme při registračním a reportovacím procesu.