Dotační program COVID nájemné

22. června 2020 | Doba čtení: 5 Min

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 19. 6. 2020 pravidla pro poskytování dotace na úhradu nájmu podnikatelům, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb v provozovnách, viz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/.

Z tohoto materiálu jsme pro vás vybrali nejdůležitější pravidla pro podání žádosti.

Kdy je možné požádat

Žádosti lze podávat od 26. června 2020 do 30. září 2020.  Na dotaci není právní nárok, její schválení podléhá rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu a bude poskytnuta nejpozději do 31.12.2020.

Kdo může žádat

Žadatel musí splňovat tyto podmínky:

 • Je fyzickou osobou – podnikatelem nebo právnickou osobou.
 • Vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo na základě jiného právního předpisu.
 • Užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem před 13. březnem 2020.
 • V důsledku přijatých mimořádných opatření mu byl zakázán prodej zboží nebo služeb alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.Není v prodlení s žádnou platbou svých závazků vůči vybraným institucím, splatným do 12. března 2020, tedy zejména vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a dalším. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní/odvodů na základě liberačních balíčků. Není spřízněnou osobou s pronajímatelem.

Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto programu:

 • osobami blízkými dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • osobami jednajícími ve shodě dle § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle § 22 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Podmínky poskytnutí podpory

Mezi podmínky, které musí býti splněny, patří:

 • Nájemce zaplatil nájemné sjednané v nájemní smlouvě za měsíce leden a únor 2020.
 • Nájemce sjednal s pronajímatelem slevu alespoň ve výši 30 % původního nájemného, a to na měsíce duben, květen a červen 2020.
 • Nájemce zaplatil alespoň 50 % z původní výše nájemného pronajímateli, a to způsobem a v termínu obvyklém podle nájemní smlouvy. Využil-li nájemce možnost odložení platby nájemného podle zákona č. 210/2020 Sb. nebo ji smluvně sjednal s pronajímatelem, musí být alespoň 50 % z měsíčního nájemného za duben, květen a červen uhrazeno nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí dotace.

To vše musí být doloženo čestným prohlášením pronajímatele, které přikládá nájemce k žádosti o dotaci.

A co DPH k nájmu?

V případě, že pronajímatel k nájmu účtuje DPH a nájemce je plátce DPH, nelze na DPH čerpat dotaci. Výše dotace se vždy vypočítává z nájemného bez DPH.

Příklad

Pro ilustraci podmínek předpokládáme následující údaje: měsíční nájemné činí částku 100 000 Kč + 21% DPH, fakturace probíhá čtvrtletně k datu 15. dne prvního měsíce čtvrtletí. Splatnost faktury je 14 dnů od data vystavení.

Pronajímatel dne 15. dubna 2020 vystavil daňový doklad (fakturu) na nájemné za 2. čtvrtletí roku 2020 (tedy měsíce duben, květen a červen) na částku nájemného ve výši 300 000 Kč plus 63 000 Kč DPH. Nájemce neuhradil fakturu ve stanoveném termínu splatnosti.

Pronajímatel dohodl následně s nájemcem slevu ve výši 30% nájemného za období duben, květen a červen, celkem ve výši 108 900 Kč. Pronajímatel vystavil opravný daňový doklad ve výši snížení základu daně 90 000 Kč a snížení DPH 18 900 Kč.

Nájemce podává žádost o dotaci dne 30. června 2020. Nejpozději den před tímto datem musí zaplatit částku ve výši 50 % nájmu, tedy částku 181 500 Kč.

Postup zaúčtování výše uvedených případů souvisejících s nájmem a přijetím dotace u nájemce:

Datum Popis účetního případu u nájemce MD Dal
15.4.2020 Přijatá faktura na nájemné 300 000 518 321
15.4.2020 DPH na daňovém dokladu – přijaté faktuře (plný nárok na odpočet) 63 000 343 321
22.6.2020 Přijatý opravný daňový doklad -90 000 518 321
22.6.2020 DPH na přijatém opravném daňovém dokladu -18 900 343 321
Nejpozději

do 29.6.2020

Úhrada 50 % původního nájemného 181 500 321 221
31.7.2020 Přiznán nárok na dotaci 150 000 378 346
31.7.2020 Zúčtování dotace do výnosů jako kompenzace nákladů na nájem 150 000 346 648
15.8.2020 Příjem dotace na bankovní účet 150 000 221 378
16.8.2020 Doplatek dlužného nájemného 72 600 321 221

 Další důležité souvislosti

 • Příjemce je povinen dokumentaci spojenou s přijetím dotace uschovat po dobu 10 let ode dne vydání rozhodnutí o přiznání dotace. Po tuto dobu je také povinen umožnit poskytovateli a jiným kontrolním orgánům provedené kontroly této dokumentace.
 • Žádosti bude možné podávat od 26. června on-line prostřednictvím informačního systému zpřístupněného z webu mpo.cz. Lhůta pro podání žádosti o dotaci končí 30. září 2020.
 • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím NIA – elektronické identity. Podrobnosti naleznete na eidentita.cz. Doporučujeme okamžitě zahájit kroky k získání elektronické identity.
 • Všechna potřebná potvrzení a formuláře budou pro žadatele připraveny v informačním systému, kde budou vyplňovány nebo do něj vkládány.
 • Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro žadatele.

V případě dalších dotazů neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní osoba