DEBRA. Další pravidlo postihující dluhové financování

8. května 2023 | Doba čtení: 2 Min

DEBRA neboli „Debt Equity Bias Reduction Allowance“ je připravovaná směrnice Evropské komise 2022/0154 (CNS) o stanovení pravidel pro snížení zvýhodnění dluhového financování oproti vlastnímu kapitálu. Hlavním cílem směrnice je motivovat společnosti k využití kapitálového financování ve větší míře, než je tomu doposud, ideálně na úkor v současnosti preferovanější varianty vnitroskupinových zápůjček. DEBRA obsahuje dva separátní nástroje, kterými chce tohoto cíle dosáhnout.

Prvním z nich je zavedení pomyslných úroků z vlastního kapitálu jakožto odpočitatelné položky. „Úroky“ se budou počítat z navýšení čistého vlastního kapitálu (vlastní kapitál očištěný o vlastněné podíly v přidružených podnicích) v daném zdaňovacím období vynásobené desetiletou bezrizikovou úrokovou sazbou pro příslušnou měnu zvýšenou o rizikovou přirážku dle velikosti společnosti (1 – 1,5 %). Výslednou hodnotu bude možné odečíst od základu daně po 10 po sobě jdoucích zdaňovacích období, nicméně je nutné počítat i s dodatečnými omezeními jako maximální výše odpočtu na úrovni 30 % EBITDA. Návrh zatím nijak nezohledňuje stav vlastního kapitálu společností před účinností této směrnice. Pro společnosti, které disponují již nyní vysokým vlastním kapitálem, by to mohlo přinést nerovné podmínky.

Po vzoru metody cukru a biče je druhý nástroj už méně přívětivý. DEBRA totiž zahrnuje další pravidlo omezující uznatelnost finančních nákladů. Nově bude možné daňově uplatnit pouze 85 % tzv. nadměrných výpůjčních výdajů (v praxi půjde nejčastěji o úrokové náklady ponížené o úrokové výnosy). Pravidlo se bude aplikovat až na množinu nákladů po vyloučení nedaňových úroků podle lokální legislativy (např. až po aplikaci pravidla nízké kapitalizace). EBITDA test dle směrnice ATAD se bude provádět až jako poslední a vyloučí případné „zbývající“ nadměrné výpůjční výdaje.

DEBRA má působit velmi plošně, týkat se má všech poplatníků daně z příjmů právnických osob v EU včetně stálých provozoven, vyloučeny budou pouze některé finanční instituce jako banky, pojišťovny či některé fondy.

Směrnice aktuálně prochází legislativním procesem, proto vás o finálních dopadech budeme informovat v dalších vydáních našeho newsletteru, jakmile dojde k legislativnímu posunu. Účinnost směrnice je navržena k 1. lednu 2024.

Kontaktní osoba