Datové schránky od roku 2023

31. října 2022 | Doba čtení: 5 Min

Bude i Vám nově povinně zřízena datová schránka?

Od ledna 2023 dojde k výraznému rozšíření okruhu osob, kterým stát povinně zřídí datovou schránku. A jejím prostřednictvím bude s těmito osobami komunikovat. 1. ledna 2023 totiž nabývá účinnosti novela zákona, který pravidla pro zřizování datových schránek upravuje. Týká se jak fyzických, tak právnických osob. Pojďme si změny a jejich dopady shrnout.

Kdo bude mít ze zákona zřízenu datovou schránku?

Právnické osoby zapsané v registru osob. Doposud měly povinně zřízenu datovou schránku pouze právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a ty, které byly zřízeny zákonem. Od ledna 2023 to však budou i právnické osoby zapsané v jiných registrech, jako např. nadace, svěřenské fondy, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve apod. Pokud již o zřízení datové schránky tyto osoby požádaly dobrovolně, další jim zřízena nebude. Každá právnická osoba tak bude mít pouze jednu datovou schránku. Stát bude nové datové schránky zřizovat postupně do konce března 2023.

Fyzické osoby podnikající zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku. Nyní se podnikající fyzická osoba (OSVČ) může rozhodnout, zda chce datovou schránku využívat, či nikoliv, a podle toho si případně zažádat o její zřízení. Od ledna 2023 však každé podnikající fyzické osobě zapsané do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku (např. živnostenský rejstřík) stát datovou schránku zřídí ze zákona. Ale pouze těm, které ji doposud nevyužívaly dobrovolně na základě své žádosti. Bude se jednat i o ty osoby, které sice mají např. pozastavenou živnost, ale stále jsou v rejstříku evidovány. Nebo ty, které nyní mají povinně zřízenu „profesní“ datovou schránku (např. advokát, daňový poradce), ale figurují i v jiných rejstřících. Ti pak budou mít datové schránky na své jméno zřízeny dvě. Stejně jako u právnických osob bude stát datové schránky zřizovat postupně do konce března 2023.

Fyzické osoby nepodnikající, „občané“, kteří elektronicky komunikují s veřejnou správou. Tento typ datové schránky budí asi největší vášně. Dle platného znění zákona každé fyzické osobě, která počínaje 1. lednem 2023 využije pro komunikaci s veřejnou správou prostředek elektronické identifikace (např. bankID, eObčanka, NIA apod.), stát automaticky zřídí datovou schránku. Opět pouze pokud již tato osoba datovou schránku nevyužívala dobrovolně. Narozdíl od právnických osob a OSVČ budou nepodnikající fyzické osoby moci požádat o zneplatnění takto povinně zřízené datové schránky. Jen pro zajímavost, když se daňový poradce nebo advokát zapsaný v živnostenském rejstříku přihlásí na Portál občana prostřednictvím své bankovní identity, bude mu zřízena datová schránka fyzické osoby nepodnikající. Bude tak mít datové schránky tři. Protože se povinné zřizovaní datových schránek nepodnikatelům setkalo s negativními reakcemi veřejnosti, vypracovalo Ministerstvo vnitra novelu zákona, která povinnost zřizovat fyzickým osobám nepodnikajícím datové schránky povinně ze zákona ruší. Ke dni vypracování tohoto článku byla novela před projednáním vládou (zařazeno do programu jednání vlády 2. listopadu 2022). Otázkou je, jaký postup bude státními úřady zvolen, pokud novela nestihne projít legislativním procesem a nabýt navržené účinnosti 1. ledna 2023.

Jaké dopady má zřízená datová schránka?

Pokud má osoba zpřístupněnou datovou schránku, orgány veřejné správy povinně doručují své písemnosti elektronicky do takové datové schránky. Platí, že přihlášením do datové schránky se automaticky doručí všechny zprávy do ní dodané od posledního přihlášení. I zde pak platí desetidenní fikce doručení, pokud se během této lhůty do datové schránky nepřihlásíte. V případě, že má osoba zpřístupněno více datových schránek, musí správce daně doručovat dokumenty do té datové schránky, která jim svou povahou odpovídá. Tedy např. dokumenty týkající se podnikatelské činnosti doručuje správce daně do datové schránky fyzické osoby podnikající, zatímco např. dokumenty k dani z nemovitostí, které nejsou v obchodním majetku, do datové schránky fyzické osoby nepodnikající („občana“).

Se zpřístupněnou datovou schránkou jsou však spjaty i povinnosti. Jakmile bude mít osoba zpřístupněnu datovou schránku zřízenou ze zákona, vznikne jí povinnost podávat formulářová podání (např. daňová přiznání, přihlášky k registraci apod.) správci daně pouze elektronicky ve formátu a struktuře předepsané správcem daně. Nemusí k tomu však nutně využít datovou schránku, může je podat např. i prostřednictvím daňové informační schránky. Pokud se rozhodne využít datovou schránku, nemusí si lámat hlavu, kterou použít, pokud jich má více. Platné bude podání z kterékoliv z nich. Elektronický způsob podání není novinkou pro plátce DPH, kteří již nyní musí takto podávat přiznání k DPH, kontrolní nebo souhrnné hlášení. Tento způsob podání se tak rozšíří i na jejich ostatní daňová přiznání. Je snaha, aby povinnost podávat daňová podání elektronicky neplatila pro fyzické osoby, kterým bude ze zákona zřízena datová schránky fyzické osoby nepodnikající, a to hned na dvou frontách. V Poslanecké sněmovně je ve druhém čtení novela daňového řádu, která toto umožňuje. Pokud bude přijata i novela zákona, která ruší povinnost zřizovat datové schránky fyzickým osobám nepodnikajícím, nebude se na ně vztahovat ani povinnost elektronického podání daňových přiznání.

V případě, že patříte mezi ty, kterých se novinky v datových schránkách týkají, věříme, že si s nástrahami elektronické komunikace s orgány veřejné správy poradíte a zdárně jimi proplujete.

Kontaktní osoba