Dary na Ukrajinu v roce 2022

31. října 2022 | Doba čtení: 3 Min

V dubnovém vydání Newsletteru jsme vás informovali o přípravě zákona umožňujícího poplatníkům daně z příjmů odečíst od základu daně plnění poskytnuté v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Výsledkem vládního návrhu je zákon č. 128/2002 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace. Tento zákon musíme číst vedle zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP), abychom správně posoudili daňovou uznatelnost darů v roce 2022.

Kolik?

Fyzické osoby mohou za zdaňovací období roku 2022 podle § 15 odst. 1 ZDP od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně. Právnické osoby mohou za zdaňovací období skončená v období od 1. března 2022 do 28. února 2023 podle § 20 odst. 8 ZDP od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně sníženého podle § 34 ZDP.

Komu?

Ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů se použijí i na bezúplatná plnění poskytnutá v roce 2022

a) za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění splňuje podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění, nebo

b) Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění.

Kdo může poskytnout?

Snížení základu daně může kromě tuzemských poplatníků a nerezidentů z EU uplatnit i poplatník daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem Ukrajiny, pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech jeho příjmů.

Osvobození darů u příjemců

Od daně z příjmů se osvobozuje

a) příjem zaměstnance podle ZDP ve formě poskytnutého ubytování ve zdaňovacím období roku 2022, je-li poskytnuto zaměstnavatelem podle ZDP tomuto zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm na území Ukrajiny z důvodu, že tento rodinný příslušník opustil Ukrajinu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jejím území vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, a

b) bezúplatný příjem poskytnutý v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Tedy není nutno odvádět srážkovou daň, která se odvádí při darování do ciziny.

Uplatnění daru jako daňového výdaje

Pokud poplatník nevykazuje vysoký základ daně, nebo již poskytl dary na jiné účely v tuzemsku, pak může využít možnost, kterou přináší zákon č. 128/2022 Sb., o zahrnutí darů na Ukrajinu do daňových výdajů. Výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle ZDP je výdaj na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v roce 2022 na pomoc Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace na účely, pro které lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění.

Pokud poplatník daně z příjmů uplatní dary na Ukrajinu jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, nelze související bezúplatné nepeněžité plnění uplatnit znovu jako nezdanitelnou část základu daně ani jako položku snižující základ daně.

Kontaktní osoba