Další generální pardon na povinnosti plátců DPH a identifikovaných osob

8. března 2021 | Doba čtení: 2 Min

Naše služby fungují

Rádi bychom vás informovali, že nadále poskytujeme účetní služby, daňové poradenství i audit. Naše společnost dodržuje přísně všechna hygienická opatření a zavedli jsme také povinné testování všech našich zaměstnanců, kteří přicházejí do kanceláří.

Další generální pardon na povinnosti plátců DPH a identifikovaných osob

Rádi bychom vás upozornili na nové úlevy, které byly zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 13/2021. Ministryně financí rozhodla o prominutí pokut:

A) za opožděné podání daňového přiznání k DPH za zdaňovací období únor 2021 a

B) za opožděné podání dodatečného daňového přiznání k DPH, které je daňový subjekt (plátce DPH nebo identifikovaná osoba) podle § 141 odst. 1 daňového řádu povinen podat do konce března 2021,

za podmínky, že daňový subjekt podá výše specifikované daňové přiznání nejpozději dne 15. 4. 2021.

Dále ministryně promíjí plátcům DPH pokutu za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením („KH“), které měl plátce povinnost podat za kalendářní měsíc únor 2021, za podmínky, že plátce DPH podá toto KH nejpozději dne 15. 4. 2021. Zároveň dojde k prominutí pokuty za porušení povinností souvisejících s jakýmkoliv jiným KH, pokud běh lhůty ke splnění této povinnosti bude alespoň částečně spadat do období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021, a pokud plátce DPH splní svou povinnost nejpozději dne 15. 4. 2021.

Plátcům DPH a identifikovaným osobám bez ohledu na to, zda byli omezeni na základě usnesení vlády ČR či nikoliv, se dále promíjí úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na DPH za zdaňovací období únor 2021, za podmínky, že k úhradě této DPH dojde nejpozději dne 15. 4. 2021.

Ministerstvo financí k tomuto kroku přistoupilo v souvislosti se stávající epidemiologickou situací způsobenou šířením viru SARS-CoV-2, kdy je podle něj žádoucí, aby došlo k co největšímu omezení osobních kontaktů, tedy i těch, ke kterým dochází i v rámci předávání daňových dokladů v listinné podobě externím účetním a daňovým poradcům za účelem zpracování daňových přiznání a KH k DPH.

NWL_CZ_mimoradny_2