Další daňové úlevy od Ministerstva financí

25. února 2021 | Doba čtení: 4 Min

V souvislosti s trvajícími omezeními způsobenými koronavirovou pandemií Ministerstvo financí nadále pokračuje v daňových úlevách, o nichž jsme Vás informovali již v několika newsletterech v roce 2020 a naposledy v předchozím newsletteru č. 2/2021. V tomto newsletteru bychom chtěli zmínit daňové úlevy, které vycházejí z Finančních zpravodajů č. 6/2021 (20. 1. 2021), č. 8/2021 (1. 2. 2021) a č. 10/2021 (8. 2. 2021). Konkrétně se jedná o následující úlevy:

Prominutí DPH u dodání vyjmenovaného zboží:

Pokud v období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 dojde k povinnosti přiznat DPH (podle § 20a odst. 1 a 2 ZDPH nebo podle § 21 ZDPH) u dodání

A) filtračních polomasek a respirátorů, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, KN95 nebo N95 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost;

B) respirátorů (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o a. osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a b. zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746, tak DPH související s dodáním tohoto zboží je prominuta.

Ministerstvo financí k uvedenému opatření přistoupilo v návaznosti na doporučení užívat ochranné prostředky dýchacích cest s vyšší filtrační účinností. Proto se prominutí DPH mimo jiné nevztahuje na zdravotnické obličejové masky a dále ani na obličejové masky pro veřejnost, které zahrnují různé formy podomácku ušitých roušek nebo komerčních roušek vyrobených z bavlny či jiných textilií nebo materiálů jako je papír.

V této souvislosti si dovolujeme upozornit na to, že pokud plátce DPH v souvislosti s dodáním výše uvedeného zboží v období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 přesto uvede na daňovém dokladu DPH, tak bude povinen tuto DPH přiznat jako osoba, která vystavila doklad a uvedla na něm DPH dle § 108 odst. 4 písm. f) ZDPH. Příjemce (odběratel) takového zboží si ale nebude moci na základě takto chybně vystaveného daňového dokladu uplatnit nárok na odpočet DPH. Dodavatel (plátce DPH), který chybně uvedl DPH na dokladu, ale bude moci takový daňový doklad opravit postupem podle § 43 ZDPH.

Na závěr upozorňujeme, že se prominutí nevztahuje na DPH, u níž vznikla povinnost ji přiznat např. z důvodu pořízení zboží z jiného členského státu (podle § 25 ZDPH) nebo z důvodu dovozu zboží (podle § 23 ZDPH).

Prominutí správních poplatků

Dále dochází k plošnému prominutí správních poplatků u žádostí podaných v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021. Konkrétně se jedná o:

  1. Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování („tvrzení“)

Dle § 36 odst. 4 daňového řádu může na žádost daňového subjektu finanční úřad prodloužit lhůtu pro podání řádného daňového tvrzení až o 3 měsíce (až na 10 měsíců ve specifickém případě). Upozorňujeme ale, že prominutí správního poplatku nemá vliv na to, že o prodloužení lhůty pro podání řádného daňového tvrzení lze požádat pouze v zákonem předpokládaných případech. Nelze tedy požádat například o prodloužení lhůty pro podání hlášení nebo vyúčtování (§ 137 odst. 3 daňového řádu) nebo pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které je kratší než jeden rok (§ 136 odst. 4 daňového řádu).

  1. Žádost o navrácení lhůty v předešlý čas

Pokud osoby zúčastněné na správě daní zmeškaly původní lhůtu ze závažného důvodu (např. hospitalizace v nemocnici nebo změna ve veřejně prezentovaném výkladu podmínek pro přiznání nároku na kompenzační bonus), tak si mohou požádat o navrácení lhůty, přičemž žádosti podané v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021 nebudou zatížené správní poplatkem.

Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí výše uvedených správních poplatků v souvislosti s koronavirovou pandemií. Žadatel ale nemusí prokazovat souvislost s touto pandemií, aby se správní poplatek u dané žádosti prominul.

Další dotazy k této problematice vám rád zodpoví Filip Oudes, e-mail: filip.oudes@tpa-group.cz.