Covid podpory od dubna 2022

11. dubna 2022 | Doba čtení: 5 Min

Koncem března 2022 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) na svých webových stránkách oficiální výzvy COVID dotačních programů COVID – 2022 – Sektorová podpora a COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora.

Jak již v průběhu února 2022 MPO avizovalo v tiskové zprávě, podmínky dotačních programů jsou zacíleny především na nejvíce zasažené oblasti podnikatelských činností. Sektory činností pak MPO definuje v rámci přílohy ke každé z výzev jednotlivých dotačních programů. Podporované podnikatelské činnosti jsou v případě obou programů členěny do dvou skupin.

První skupinou podporovaných podnikatelských činností je podnikání v oblasti stravování a pohostinství, catering za účelem svateb, rodinných oslav apod., ubytovací služby a dále prádelny a cestovní kanceláře či agentury.

Druhou skupinou podporovaných podnikatelských činností je podnikání v oblasti pořádání, organizace a realizace sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb.

COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora

Oprávněným žadatelem je podnikatel (fyzická či právnická osoba) vykonávající podnikatelskou činnost podle soukromého práva, jehož obrat z podporované podnikatelské činnosti v roce 2019, či 2018 činil více než 50 % z celkového obratu podnikatelské činnosti a kterému v rozhodném období poklesl obrat v rámci jeho podnikatelské činnosti minimálně o 50 %.

Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně o 50 % prokázat za rozhodné období nepokryté náklady, resp. ztrátu sníženou o poskytnuté dotace. Žádosti lze podávat od 31. března 2022 do 17. května 2022 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Dle skupin podnikatelských subjektů rozdělených podle oblastí podnikání je pak poskytována podpora v různých výších:

1. skupina podporovaných podnikatelských činností

Rozhodné období je od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.

Srovnávací období si může žadatel zvolit od 1. listopadu 2019 do 31. prosince 2019, resp. od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2018. Podpora je poskytována ve výši 50 % nepokrytých nákladů za dané rozhodné období. Maximální výše podpory činí 1,5 mil. Kč na žadatele

2. skupina podporovaných podnikatelských činností

Rozhodné období je od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Srovnávací období si může žadatel zvolit od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020, resp. od 1. listopadu 2018 do 29. února 2019. Podpora je poskytována ve výši 70 % nepokrytých nákladů za dané rozhodné období. Maximální výše podpory činí 3 mil. Kč na žadatele.

K žádosti je pak žadatel povinen přiložit:

  • Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy. Tento výkaz zisku a ztráty vychází ze závazného formátu účetního výkazu, při jeho sestavování však musí být respektována celá řada specifických pravidel.

Pokud je ve výkazu zisku a ztráty vykázána ztráta 3 mil. Kč a více, je nutno doložit Zprávu auditora k Upravenému výkazu zisku a ztráty. Ověření bude provedeno podle mezinárodního auditorského standardu po ověřovací zakázky ISAE 3000 Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací, a to jako ověřovací zakázka poskytující přiměřenou jistotu. Auditor při tomto ověřování musí zvolit materialitu ve výši 3 % celkových nákladů (provozních i finančních) uvedených v Upraveném výkazu zisku a ztráty.

  • Výkaz o poklesu obratu v rozhodném období oproti srovnávacímu období,
  • Výkaz o obratu z podporovaných činností za rok 2019, 2018, či za srovnávací. Hodnota vykázaného obratu z podporované činnosti by ve zvoleném roce měla tvořit více než 50 % z celkové hodnoty podnikatelské činnosti subjektu.
  • Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal, nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto, za rozhodné období nebo jeho část.

Program COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora nelze kombinovat s dalšími programy COVID – 2022 – Sektorová podpora, COVID – Adventní trhy a COVID BUS.

Další informace k této oblasti naleznete na https://www.mpo.cz/naklady

COVID – 2022 – Sektorová podpora

Oprávněný žadatel musí být podnikatelem, fyzickou osobou, nebo právnickou osobou založenou podle soukromého práva vykonávající podnikatelskou činnost. Současně musí alespoň z části svou podnikatelskou činnost vykonávat v některé z oblastí definovaných v Příloze 1 Výzvy, jemuž poklesly tržby za rozhodné období oproti období srovnávacímu alespoň o 50 %.

Oprávněný žadatel musí mít alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE). Žádosti lze podávat od 5. dubna 2022 do 12. května 2022 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Poskytovaná podpora činí 500 Kč za zaměstnance za každý den rozhodného období.

Dle skupin podnikatelských subjektů rozdělených podle oblastí podnikání je pak poskytována podpora následovně:

1. skupina podporovaných podnikatelských činností

Rozhodné období je od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.

Srovnávací období je od 1. listopadu 2019 do 31. prosince 2019.

Maximální výše dotace činí 3 mil. Kč na jednoho příjemce.

2. skupina podporovaných podnikatelských činností

Rozhodné období je od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Srovnávací období je od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020.

Maximální výše dotace činí 1,5 mil. Kč na jednoho příjemce.

K žádosti je žadatel povinen přiložit přehled o poklesu tržeb v rozhodném období oproti období srovnávacímu. Přesáhne-li nárok na dotaci částku 1,5 mil. Kč je současně nutné ověřit údaje o poklesu tržeb auditorem nebo daňovým poradcem.

Za zaměstnance se pro účely Programu považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru, dále tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob) a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Počítají se ve všech případech jen zaměstnanci, kteří byli k 1. listopadu 2021 přihlášeni k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Podporu COVID – 2022 – Sektorová podpora nelze za stejné období kombinovat s podporou COVID – Nepokryté náklady, COVID BUS, COVID – Adventní trhy a všech ostatních programů podpory na zmírnění dopadů pandemie COVID-19 (vyjma programů Antivirus a Kompenzační bonus).

Další informace k této oblasti naleznete na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/covid-2022—sektorova-podpora–266644/

Vaše TPA