COVID-Nájemné III

4. února 2021 | Doba čtení: 4 Min

Pandemie koronaviru stále ovlivňuje mnoho oborů podnikání, a proto Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo již třetí výzvu v rámci programu COVID Nájemné. Žádosti o podporu v rámci 3. výzvy začnou být přijímány od 1. 2. 2021 a přijímány budou až do 1. 4. 2021. Rozhodné období je 1. 10. 2020 – 31. 12. 2020 (říjen, listopad, prosinec, respektive 4. čtvrtletí 2020).

  • Co je ve třetí výzvě  nového?

Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %. Jde tak například o prádelny, čistírny, květinářství, potřeby pro zvířata, prodejny čajů apod.

Překážkou podání žádosti nově není to, že nájemní vztah je uzavřen mezi spřízněnými osobami. Tedy může být poskytnuta podpora i těm, kteří mají uzavřen nájemní smlouvu s osobou blízkou, osobou ovládající nebo  ovládanou, či osobou, která patří do konsolidačního celku. Jedinou podmínkou v tomto směru je, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

  • Zjednodušení oproti předchozím výzvám Programu COVID Nájemné

Způsob podání žádosti je prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Pozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu. Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Pokud žadatel úspěšně žádal ve druhé výzvě, systém mu nabídne automatický import jak jeho uživatelských dat, tak všech dat ke všem jeho provozovnám. Pokud se tedy žadateli neměnily žádné skutečnosti, může úspěšnou žádost z druhé výzvy jen zkopírovat a podat v řádu minut. Čestné prohlášení pronajímatele už nemusí mít úředně ověřený podpis.

  • Kdo je oprávněným žadatelem?

Oprávněným žadatelem je podnikatel – fyzická osoba nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.

Program je určen pro takového žadatele, který v rozhodném období (4. čtvrtletí 2020) užíval provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě existující nájemní smlouvy platné a účinné v rozhodném období. Podmínkou je, že nájemní vztah žadatele k dané provozovně byl platný a účinný před 1. říjnem 2020.

Další podmínkou je, že žadateli byla na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 zakázána maloobchodní podnikatelská činnost v provozovně, tedy prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách, nebo žadateli klesly u provozoven, které jsou předmětem žádosti a spadají do výjimek uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %.

Podmínkou pro čerpání je uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb. nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

  • Jaká je maximální částka podpory?

Stejně jako ve druhé výzvě  půjde o 50 % nájemného. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. (Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné nesčítají.)